کاربرد ژنراتور های ازن ozomax کانادا

ژنراتور ازن صنعتی

کاربردهای ازن در ضدعفونی و تصفیه آب:

v     از بین بردن باکتری ها و ویروس ها

v     اکسید کردن آهن و منگنز و تبدیل آنها به ترکیبات نامحلول و قابل فیلتر

v     رسوب دهی فلزات سنگین

v     کنترل جلبک ها و تک یاختگان

v     از بین بردن رنگ و بوی آب

v     اکسید کردن مواد آلی و غیر آلی آلوده کننده آب

v     خنثی کردن بار سطحی مواد جامد معلق، لخته سازی و رسوب دهی آنها مزایای استفاده از گاز ازنُ

v     تولید در محل و عدم نیاز به تجهیزات انتقال و ذخیره سازی

v     کارایی بالا جهت ضدعفونی و اکسید کردن بدون مشکلات مربوط به جابجایی

v     عدم تولید محصولات جانبی مضر همچون تری هالومتان ها

v     تجزیه گاز ازن اضافی به اکسیژن  کاربرد ژنراتور های گاز ازن

v     تصفیه خانه های آب و پساب های صنعتی و شهری

v     صنایع غذایی و آشامیدنی از جمله کارخانجات تولید آب شرب و نوشابه و سایر نوشیدنی ها

v     استخرهای شنا، مجموعه های ورزشی، تفریحی و آبی

v     استخرهای پرورش آبزیان

v     تصفیه و ضدعفونی آب صنعتی موردنیاز کارخانجات و صنایع مختلف از جمله صنایع نساجی، داروئی، شیمیایی، پتروشیمی، نفت و …

Ozone applications for disinfection and water purification:

v eliminate bacteria and viruses

v oxidize iron and manganese into insoluble and Filters

v deposition of heavy metals

v Control of Algae and Protozoa

v removing color and odor of water

v oxidize organic materials and inorganic water pollutants

v neutralize the surface charge of suspended solids, flocculation and sedimentation are the benefits of ozone

v generated in situ with no need for transmission and storage equipment

v high efficiency for disinfection and oxidation without the problems associated with handling

v not produce harmful byproducts such as trihalomethanes

v Additional decomposition of ozone to oxygen, ozone generators use

v industrial and municipal water treatment plants and Zhsab

v Food and beverage industries including manufacturing plants, drinking water and soft drinks and other beverages

v, swimming pools, sports complexes, recreation and water

v aquaculture ponds.

v Industrial water treatment and disinfection requirements of various industries such as textile mills, pharmaceutical, chemical, petrochemical, oil and …

Vyrvs·ha, destroy bacteria and eliminate odor and color of water, ponds Bzyan, oxidizing agents oxidize non Ly, Ly, Sngyn, metal deposition Snty, wastewater applications Azn, applications of ozone gas generator