عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر

گندزدائی با کلر

1. غلظت کلر :با بالا رفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش می یابد.

2. زمان تماس کلر با آب : با افزایش زمان تماس کلر با آب ، تاثیرگندزدائی کلر بیشتر میگردد. لذا به غلظت کلر کمتری نیاز می باشد.

3. PH آب : با افزایش PH آب تاثیرگندزدائی کلر کمترمیگردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

4. دمایی آب : با افزایش دمای آب ، تاثیر گندزدائی کلر بیشتر میگردد .لذا به غلطت کلر کمتری نیاز است .

5. مواد خارجی موجود در آب : با افزایش کدورت آب ( به دلیل امکان تماس کمتر کلر با میکرارگانیسمها ) تاثیر گندزدائی کلر کمتر می گردد.لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

اندازه گیری میزان کلر توسط کیتهای کلرسنجی (OTO یا DPD):

OTO : 5 قطره از محلول OTO را در داخل کیت کلرسنجی OTO ریخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید.با معکوس کردن کیت ، محلول را بهم بزنید.بر حسب میزان غلظت کلر ، رنگ محلول فوق از زرد کمرنگ تا زرد پررنگ تغییر می نماید . با مقایسه رنگ ایجاد شده با رنگ روی بدنه کیت می توان میزان کلرباقیمانده کل را برحسب میلی گرم در لیتر(PPM ) قراعت نمود.

DPD قرصی : یک عدد قرص را در داخل کیت DPD انداخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید.با معکوس کردن کیت ، محلول را بهم بزنید.بر حسب میزان غلظت کلر ، رنگ محلول فوق از قرمز کمرنگ تا قرمز پررنگ تغییر می نماید.با مقایسه رنگ ایجاد شده ، با رنگ روی بدنه کیت DPD می توان میزان کلر باقیمانده کل و یا آزاد ( بر حسب نوع قرص مورد استفاده ) را به میلی گرم در لیتر(PPM ) محاسبه نمود.

 1.chlorine concentration: the higher the concentration of chlorine disinfection power increases.

2. chlorine contact time with water, increasing contact time with the chlorine in the water, the more chlorine is Tasyrgndzdayy. The chlorine concentration is less needed.
3. PH water Increase PH water with chlorine Kmtrmygrdd Tasyrgndzdayy. Therefore, the concentration of chlorine is needed.
4. Water temperature: with increasing water temperature, chlorine disinfection effect of chlorine concentration is less than the .lza is required.
5. Foreign material in water by increasing water turbidity (due to less contact with Mykrarganysmha chlorine) chlorine disinfection effect of chlorine concentration Grdd.lza less is more.
Klrsnjy kits measure the amount of chlorine (OTO or DPD):
OTO: 5 drops of solution Klrsnjy OTO OTO into the kit then it poured with water to the fill line to close the door. By reversing kit, stir the solution. In terms of chloride concentration, the solution color changed from pale yellow to dark yellow track. Compared with color paint on body kits can be created in terms of total Klrbaqymandh milligrams per liter (PPM) was Qrat.DPD pill, a tablet DPD kit thrown into the water, then fill it to the door to close it. By reversing kit, stir the solution. In terms of chloride concentration, the solution color from pale red to dark red to change. Compared colored by DPD kit can be painted on the fuselage or total residual chlorine free (depending on the type of pill used) to milligrams per liter (PPM) calculated.

Water and wastewater treatment, industrial water treatment methods Snty, Qrsy, impact DPD chlorine disinfection Klr, contact with water, chlorine contact time with water Klrzny, Gndzdayy, be important factors influencing the concentration of chlorine in Klrzny, Mykrarganysmha, Gndzdayy, kits Klrsnjy, Gndzdayy, disinfection with chlorine