مکانیزم جداسازی دی اریتور

مکانیزم جداسازی دی اریتور

عمل خارج ساختن گازها براساس دو اصل صورت می پذیرد :

1-    تشکیل حباب های گاز در فاز مایع در اثر انتقال حرارت جا به جایی بین بخار داغ و آب

2-    تشکیل حباب های گاز در فاز مایع به فاز بخار در اثر کاهش و افزایش حرارت در شرایطی که فشار بخار به حد فشار مایع می رسد . .

The separation mechanism deaerator, removing gases, gas bubbles, liquid phase, vapor phase, Deaerator, dieritor,

Operation is carried out of gas on the basis of two principles:
(1) the formation of gas bubbles in the liquid phase due to displacement of heat transfer between the steam and hot water