فرآیند اسمز معکوس

اسمز معكوس

در فرآیند اسمز معکوس از نوعی غشاء نیمه تراوا برای حذف املاح محلول و مواد آلی استفاده می شود .

در این روش آب با فشار وارد غشاء ( Membrane ) شده و به علت مکانیزم خاصی که در طراحی و ساخت آن صورت گرفته آب خالص عبور کرده و ناخالصیهای خود را جا می گذارد .

نتیجتأ در خروجی دو نوع آب به دست می آید، آب شیرین و آب با املاح بالا ، به کل به این مکانیزم اسمز معکوس می گویند .

سیستم اسمز معکوس قادر به جداسازی 95% کل جامدات محلول در آب ( T.D.S ) و 99% کل میکرو ارگانیزم ها می باشد . از این سیستم می توان برای تولید آب شرب با املاح استاندارد و همچنین آب مطلوب برای بسیاری از صنایع استفاده کرد، برای نمونه :

  • شیرین سازی آب دریا
  • صنایع تولید آب بسته بندی
  • کاربردهای پزشکی و بیمارستانی
  • تأمین آب مورد مصرف صنایع الکترونیک و صنایع آبکاری فلزات
  • تأمین آب مورد مصرف در صنایع شیمیایی ، داروسازی ، غذایی ، یخ سازی و آب مقطرسازی
  • تأمین آب مورد مصرف دیگهای بخار، برجهای خنک کننده چیلرها و بسیاری از سیستم های حرارتی
  • تأمین آب مورد مصرف واحدهای دامداری و پرورش طیور و واحدهای تولید محصولات گلخانه ای

The reverse osmosis process of a semipermeable membrane to remove soluble salts and organic materials used.

In this way, water pressure membrane (Membrane) is Due to the specific mechanism that has been in the design and construction of water has passed
And impurities leaving her.

Output thus obtained two types of water, fresh water and salt water up the whole mechanism is called reverse osmosis.

Reverse osmosis systems are able to remove 95% of the total dissolved solids (TDS) and 99% of micro-organisms is.  This system can be used to produce drinking water with salt and water quality standards used for many industries,
For example:

Seawater desalination
Industrial production of packaging
Medical and hospital applications
Water supply consumer electronics and metalworking industries.
Water used in the chemical, pharmaceutical, food, ice and water Mqtrsazy
Water used in boilers, cooling towers, chillers and many heating systems
Water supply and consumption of livestock and poultry production units Greenhouse

Industrial water treatment, water purification, semi-industrial, industrial water treatment methods, cooling towers, chillers, greenhouse production, total dissolved solids, removal of soluble salts, boilers Bkhar, seawater desalination, water and packaging industries, semipermeable membrane the process of reverse osmosis, distilled water, and ice making