حذف کلر آزاد موجود در آب توسط فیلتر کربن اکتیو

سیستم فیلتر کربن اکتیو

فیلتر کربن اکتیو

کاربرد اصلی این فیلترها حذف کلر آزاد موجود در آب (بااستفاده از فرآیند جذب سطحی) ، حذف بو و رنگ و مواد آلی می باشد .کربن فعال به گروهی از مواد اطلاق می شود که مساحت سطح داخلی بالا ، تخلخل و قابلیت جذب گازها و مایعات شیمیایی را دارند . باتوجه به نوع مواد خام مصرفی ، کربن های فعال دارای اندازه منفذ و شکل های متفاوت هستند و از طرفی باتوجه به اندازه منفذ و توزیع اندازه دارای گستره و ویژه ای هستند .

مهمترین عامل درطراحی یک دستگاه فیلتر کربن فعال زمان تماس آب باگرانول کربن فعال و غلظت کلرآزاد و یا سایر آلودکننده ها می باشد . فیلترهای کربنی دارای مخزنی استوانه ای شکل هستند که به دو گونه عمودی و افقی (برای ظرفیت های زیاد) ساخته می شوند.

Activated carbon filter

The main application of these filters remove chlorine in the water (using the process of adsorption), odor and color and organic matter is removed.

Activated carbon, which refers to a group of high internal surface area, porosity and ability to absorb gases and fluids are chemical. According to the type of raw material, activated carbon pore size and shape vary according to the size of the pore size distribution and also with the scope and specific.

The most important factor in designing a device activated carbon filter activated carbon and the concentration of free chlorine contact time Bagranvl water or other Lvdknndh is. Reservoir has a cylindrical carbon filters are the two types of vertical and horizontal (for high capacity) made

 Snty, water treatment equipment, water treatment, industrial water treatment system Snty, remove free chlorine in the water, wastewater treatment Snty, designing a carbon filter system, the concentration of activated carbon Klrazad, filter, carbon filter Fal, ability to absorb gases, carbon materials Fal, Ly, granules