ژنراتور ازن استخری مدلINSITU

ژنراتور ازن استخری

ژنراتور ازن استخری مدلINSITU ولید ازن از آب)

ازن ژنراتورهای INSITUمیزان بالایی از ازن محلول و همچنین مخلوطی از اکسنده ها را مانند پراکسید هیدروژن و رادیکال های هیدرواکسید تولید می کنند که موجب تاثیر سریع تر فرایند تصفیه می شود. تمام اکسید کننده ها در حذف CODو میکروارگانیسم ها مشارکت دارند. این دستگاه توانایی تولید مستقیم ازن را، توسط فرایند تجزیه الکتروکاتالیستی دارد و به همین دلیل نیازی به کمپرسور، ونتوری، خشک کن هوا و یا اکسیژن ساز را نسبت به ژنراتورهای گازی ندارد.

مشخصات :

  • تولید ازن از آب
  • عدم نیاز به کمپرسور، خشک کن هوا، اکسیژن ساز و تزریق کننده ازن
  • عدم نیاز به کمپرسور، خشک کن هوا، اکسیژن ساز و تزریق کننده ازن
  • کنترل اتوماتیک جهت تولید مداوم ازن
  • بدون نیاز به هزینه نگهداری
  • مناسب برای نواحی که آب نرم با غلظت کمتراز 250 ppm داشته باشد

Pool ozone generator model INSITU (production of ozone in water)
Ozone generators INSITU high levels of ozone and a mixture of oxidizing solution such as hydrogen peroxide and hydroxide radicals produced
That may affect the treatment process will be faster. All oxidizing microorganisms are involved in the removal of COD and. It is capable of direct production of ozone by electro decomposition process and therefore requires a compressor, venturi, air dryer or oxygen gas generators is over.
View:
• Production of ozone in water
• No need compressor, air dryer, oxygen and ozone injector
• No need compressor, air dryer, oxygen and ozone injector
• Automatic control for continuous production of ozone
• No need for costly maintenance
• Suitable for soft water areas that have a concentration of less than 250 ppm