مزیت های استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس

تکنولوژی اسمز معکوس

مزیت های استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس

– نرخ بالای بازیافت تا 98٪ منابع ورودی براساس میزان الودگی وناخالصی های موجود

– اقتصادی بودن سیستم اسمز معکوس نسبت به روش ها ی دیگر

– پایین بودن هزینه نصب وراه اندازی و نگهداری سیستم

– مصرف انرژی کمتر نسبت به روش ها ی تقطیری

– عدم عبور باکتری ها و ویروس ها و مواد تب زا از ممبراین

The advantage of using reverse osmosis technology.- The recycling rate to 98% of all inputs based on existing pollution Vnakhalsy- Reverse osmosis systems are economical compared to other methods

– Low cost of installation and commissioning and maintenance

– Lower power consumption than the techniques distillers

– Failure to pass the bacteria and viruses and pyrogenic material from Mmbrayn