مهمترین رسوبات دریاچه‌ای

دستگاه سختی گیر

رسوبات دریاچه‌ای (Limnic Sediment) رسوبات دریاچه‌ای منشا متفاوتی دارد که عمده‌ترین آنها سه گروه آواری ، شیمیایی ، وبیولوژیکی طبقه‌بندی می‌شود. مهمترین رسوبات دریاچه‌ای عبارتند از : رسوبات کلاستیک دریاچه‌ای :این نوع رسوبات که شامل قطعه سنگ‌ها ، شن ، ماسه و رس می‌باشند به طور دائم از طریق رودخانه‌ها وارد دریاچه‌ها شده و ته نشست می‌گردند. قسمت اعظم مواد آواری وارد شده بوسیله رودخانه در مصب آنها ته نشین می‌شود و فقط مواد رسی که دانه ریزترند در فاصله دورتر و در نقاط عمیق‌تر دریاچه‌ها رسوب می‌کنند. رسوباتی که در مصب رودخانه‌ها ته نشین می‌شوند باعث تشکیل دلتا می‌گردند. رسوبات آهکی دریاچه‌ای :رسوبات آهکی دریاچه‌ها دارای اهمیت چندانی نیستند و در اثر جمع شدن پوسته آهکی صدف‌ها ، جلبک‌های آهکی و سایر موجودات که دارای پوسته آهکی می‌باشند تشکیل می‌شود. این رسوبات همچنین در اثر ته‌نشین شدن کربنات کلسیم موجود در آب دریاچه‌ها نیز بوجود می‌آیند. رسوبات آهکی که در نزدیکی ساحل تشکیل می‌شوند گل آهکیکربنات کلسیم (Mud cul careous) نامیده می‌شوند. ضخامت آهک‌ها ممکن است تا چندین متر هم برسد که در حدود 90 تا 95% حاوی می‌باشد. در نواحی نیمه‌خشک قسمت عمده رسوبات عمیق دریاچه را کربنات کلسیم تشکیل می‌دهد که به صورت طبقات ضخیم آهک ااولیتیک دیده می‌شود. رسوبات آهن‌داردریاچه‌ای : دربرخی مناطق که مقدار زیادی آهن به دریاچه‌ها حمل می‌گردد، آهن حمل شده در دریاچه‌ها رسوب کرده و تشکیل کانی‌های آهن‌دار را می‌دهد. رسوبات آلی دریاچه‌ای :گیاهان و جانورانی که در دریاچه‌ها زندگی می‌کنند رسوبات قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. به طور کلی برای تشکیل این نوع رسوبات در نوع دریاچه لازم است. اول آنهایی که از نظر مواد غذایی فقیر هستند، لذا موجودات کمی‌در این نوع دریاچه‌ها زندگی می‌کنند. دوم دریاچه‌هایی که به علت وجود مواد غذایی کافی مثل فسفر و نیتروژن به مقدارزیادی واجد پلانکتونها و دیاتوم‌ها می‌باشند. در کف این دریاچه‌ها نوعی لجن قهوه‌ای و یا تیره جمع می‌شود که منشا گیاهی و یا جانوری دارد. گاهی اوقات این لجن همراه با مواد رسی نیز می‌باشد. به این لجن Sapropel (ساپروپل) می‌گویند. رسوبات نمکی دریاچه‌ای : اگردراثرتبخیر مواد محلول دریاچه‌ها به حد اشباع برسند مقداری از آنها رسوب می‌کنند. از جمله این رسوبات می‌توان نمک طعام (NaCl) ، سولفات سدیم آبداروکربنات سدیم آبداررا نام برد. میزان این نوع نمک‌ها دردریاچه‌هایی که درنواحی گرم و خشک قرار دارند زیاد می‌باشد زیرا در این دریاچه‌ها میزان تبخیر بسیار بالا است و تبخیر بیش از حد باعث افزایش غلظت نمک‌های موجود می‌شود.

Lake sediments (Limnic Sediment) lake sediments has a different origin whose mass groups clastic, chemical, and biological classification is.
The lake sediments are clastic sediments lake: This type of sediment containing fragments of rock, sand, gravel and clay are permanently inserted through the rivers and lakes are deposited.
Much of clastic material imported by the river and deposited them Drmsb access only materials that Ryztrnd grain farther and deeper parts of the lake sediment.
Drmsb river sediment deposits that are causing deltas are formed. Calcareous sediments, lake sediments and limestone lakes are less important due to the accumulation of calcareous shell clams, algae limestone and calcareous shells are formed Sayrmvjvdat with. The deposits of calcium carbonate also Drasrthnshyn water lakes also occur.
Calcareous sediments that form a flower near the beach Hkykrbnat calcium (Mud cul careous) called.
Limes may be several meters thick, which is about 90 to 95% contained. In semi-arid areas of the deep lake sediments composed of calcium carbonate that form thick layers of limestone Avlytyk be seen.
Hndardryachhay deposits: In some areas, a large amount of iron is transported to lakes, carrying iron deposition in lakes and the formation of minerals Hndarra.
Organic lake sediments, plants and animals that live Drdryachhha are significant deposits. In general, it is necessary for the formation of this type of lake sediments kind.
First, those who Nzrmvad poor food, the little creatures live in the lakes. Two lakes due to sufficient food to meet lots of plankton and diatoms as phosphorus and nitrogen are.
Drkf lakes or dark brown sludge collected a plant or animal that is the source. Sometimes the sludge with clay materials as well. The mud Sapropel (Saprvpl) said. Salt lake sediments: Agrdrasrtbkhyr soluble lakes to reach the saturation value of their deposits.
One of these deposits can be salt (NaCl), sodium sulfate, sodium Bdarvkrbnat Bdarra named. Drdryachhhayy salts of this type, which are dry and hot areas because this lake is high, the evaporation rate is very high and the evaporation of the salt concentration is increased too. Methods for water, milk vessels Fshar, Gyr, difficult to install a water softener, anti Askalant Buy, anti Askalant, anti Askalant Flvkn, Askalant, Askalant acid, anti-Askalant purchase, the buyer anti Askalant, anti Askalant properties, semi-automatic softener, anti Askalant sales price anti Askalant revealed Gyr, hard hard erection Gyr, map taker, hard salt softener maintenance Gyr,