دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر

دستگاه ضدعفونی آب استخر

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر:

این سیستم برای ضدعفونی استخرهای خصوصی طراحی شده و در ابعاد استخرهای خانگی، استخرهای مجموعه های مسکونی و استخر هتل ها قابل استفاده می باشد. در این پکیج ژنراتورهای ازن برای تولید 2 تا 8 گرم ازن در ساعت تعبیه شده است که بنا به نیاز هر ژنراتور دستگاه اکسیژن ساز و خشک کن مناسب با آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است خوراک ژنراتور ازن، گاز اکسیژن خالص و یا هوا است که در صورت استفاده از اکسیژن راندمان آن 3 برابر می شود.

ماکزیمم حجم استخر

ظرفیت دستگاه ( تولید ازن )

 

مجموعه ها وهتل ها

خانگی

M2

M3

gr/h

90

180

2

200

400

4

400

800

8

این سیستم ها به دو صورت قابل نصب می باشند که طریقه اول برای استخرهای خانگی و طریقه دوم برای استخرهای مجموعه ها و هتل ها مناسب می باشد.

طریقه اول شامل اجزا زیر است :

1-      پمپ تقویت کننده ( در صورت نیاز )

2-      تزریق کننده ازن

3-      ژنراتور ازن

4-      آب گیر یا لوله Bypass

طریقه دوم شامل اجزا زیر است :

1-      پمپ تقویت کننده ( در صورت نیاز )

2-      تزریق کننده ازن

3-      ژنراتور ازن

4-      خشک کن هوا

5-      تله آب یا لولهBypass

6-      مخزن تامین کننده زمان تماس

7-      شیر تهویه هوا

8-      تجزیه کننده ازن در هوای خروجی از مخزن

Filtration and disinfection of pool water:

The system is designed to disinfect private pools and pools of domestic, residential complexes and swimming pools hotels are available.. It should be noted ozone generator feed gas is pure oxygen or air if you use it 3 times the efficiency of oxygen.

Max Pool Size

Capacity (of ozone)

Hotels by categories

The first method consists of the following components:

1 booster pump (if required)

2 Zryq of ozone

3 ozone generator

4 water retention or Bypass Pipe

The second approach includes the following components:

1 booster pump (if required)

2 ozone injector

3 ozone generator

4 air dryer

5 water traps or Bypass Pipe

6 cylinder supplier contact time

(7) Air Mixers

8 Decomposition of ozone in the air outlet of the tank