ترکیبات دیگ بخار

بويلر

ترکیبات تجاری مورد استفاده به شکل پودر ؛ جامد یا ترکیبات مایع اند که در تصفیه ی آب تغذیه ی دیگ به کار می روند تشکیل دهند های معمول این ترکیبات عبارتند از کربنات سدیم ؛  سود سوز آور ؛ فسفات سدیم و تانین ممکن است

هر چند احتمال آن زیاد نیست  ترکیبی بدون اینکه آزمایش شده باشد مناسب از کار در آید اما خرید کورکورانه مخلوطی شیمیایی که فروشنده اش تضمین می کند همه ی دردهای دیگ را شفا دهد  اشتباه است هیچ مخلو ط شیمیایی به تنهایی نمی تواند همه ی ناخالصیهای موجود در آب را خنثی کند چنانچه از ترکیب شیمیایی دیگ استفاده می کنید آن را از یک شرکت معتبر که توانایی  و تخصص ساخت ترکیبات ویژه را دارد و ترکیبی مناسب با هرحالت را می تواند درست کند بخرید آزمایشهای بعدی می بایست در فواصل زمانی نسبتاً کوتاه صورت گیرد چون ناخالص در آب تغذیه ممکن است در طول زمان به شدت تغییر کند

Business combinations used in powder form;Solid and liquid substances that are used in boiler feed water These compounds are the usual form Soda ash, caustic soda, sodium phosphate and tannins may Although it is not much without the test compound is But it is good to buy blindly chemical mixture that ensures seller Heal all pain for chemical i can not go wrong no preparatio All impurities in the water to neutralize the chemical composition for use as It is from a reputable company that has the ability and expertise to build special compounds And a suitable combination Hrhalt can just purchase Further experiments should be done in a relatively short time intervals Since impure water supply may vary greatly over time

Industrial water treatment, electric boiler, boiler laundry, pick Boilers Boilers Bkhar, chemical compound, compound powder Bkhar, boilers, power plants, construction of specific compounds, caustic soda, sodium phosphate, the impurities in water, sodium carbonate