دستگاههای تصفیه آب چند مرحله ای

تصفیه آب خانگی یک، دو و سه مرحله ای

دستگاه های تصفیه آب خانگی یک، دو و سه مرحله ای:

با در نظر گرفتن نوع آب می توان انواع فیلترهای مناسب را در دستگاه های یک، دو و سه مرحله ای قرار داد و به آبی کاملا گوارا و مناسب شرب دست یافت.

این دستگاه های در رنگ های مختلف قابلیت نصب در زیر و روی سینک قرار دارند .

دستگاه های تصفیه آب خانگی سر شیری (با فیلتر 4 مرحله ای):

این دستگاه بر روی المک ظرفشویی نصب می گردد و آب تصفیه نشده از فیلتر 4 لایه ای عبور می کند، که در لایه اول به دلیل وجود فیلتر سرامیکی کلیه ذرات معلق تا اندازه 9% میکرون حذف شده و در لایه دوم به دلیل وجود کربن بلاک، رنگ-طعم-بو-مزه و کلر از بین می رود. قابل توجه می باشد که در لایه سوم به دلیل وجود سولفیت سدیم، بو-مزه و کلر احتمالی باقیمانده نیز از بین خواهد رفت و در نهایت در لایه آخر به دلیل وجود نانو فیلتر آلودگی های میکروبیولوژیکی حذف، و هیچ ذره جامد بزرگ تر از 0/01 میکرون از آن عبور نخواهد کرد.

Housework, domestic water purifier water purifier home water purifier Ay, 6 Stage 8 Stage Water Purifier Ay, Msvmy, Stages Water Purifier Water Purifier Benefits housework, housework, housework disadvantages disadvantages Water Purifier Water Purifier Home compare home water purifier

Household water treatment units one, two and three stages:

These devices come in different colors and can be installed under the sink are located.

Household water treatment devices the Galaxy (with a 4-stage filter):