درباره تصفیه آب بیشتر بدانیم

انواع دستگاه تصفیه آب خانگی

درباره تصفیه آب بیشتر بدانیم

تصفیه آب، فرآیند حذف مواد شیمیایی نامطلوب، آلاینده‌های بیولوژیکی، جامدات معلق و گازها از آب آلوده می‌باشد. هدف از این فرآیند، تولید آب مناسب برای هدفی خاص است. در بیشتر موارد آب برای مصرف انسان ضدعفونی می‌شود (آب آشامیدنی)، اما تصفیه آب ممکن است برای اهداف متنوع دیگری نیز همچون برآورده کردن نیازهای مربوط به کاربردهای پزشکی، دارویی، شیمیایی و صنعتی طراحی گردد.

 به‌طور کلی روش‌های مورد استفاده عبارتند از فرآیندهای فیزیکی مانند فیلتراسیون، رسوب‌دهی، و تقطیر، فرآیندهای بیولوژیکی مانند فیلترهای کند شنی یا کربن فعال بیولوژیکی، فرآیندهای شیمیایی مانند لخته‌سازی و کلرزنی و استفاده از تابش الکترومغناطیسی مانند پرتوی ماوراء بنفش.

فرآیند تصفیه آب می‌تواند غلظت ذراتی همچون ذرات معلق، انگل‌ها، باکتری‌ها، جلبک‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها، و نیز طیف وسیعی از ذرات و مواد محلول حاصل از تماس آب باران با برخی از سطوح را کاهش دهد

Learn more about water purificationWater purification is the process of removing undesirable chemicals, biological pollutants, suspended solids, and gases from the contaminated water. The purpose of this process is to produce water fit for a specific purpose. In most cases the disinfection of water for human consumption (drinking water) but water purification may be used for other purposes as varied as the needs of the applications of medical, pharmaceutical, chemical and industrial applications is designed.In general the methods used include physical processes such as filtration, precipitation, and distillation, biological processes such as slow sand filters or activated carbon, biological, chemical processes such as clotting and chlorination and the use of electromagnetic radiation such as ultraviolet light.
Water treatment processes can include concentrations of suspended particles, parasites, bacteria, algae, viruses, fungi, and a wide range of particles and solutes resulting from contact with some of the rain water reduceWater treatment device Rvmyzy, sure, contaminants in drinking water purifier Byvlvzhyky, Alktrvmghnatysy, radiation treatment Hva, about treating water, water purifier and water purifier Syf, Fazlab, expensive water purifier water purifier water system that Tk, water Purifier water Purifier Vhva, Sakhtman, input processes Byvlvzhyky, medical applications,