تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی

تبادل يونی

فرایند تبادل یونی یکی از اشکال پدیده جذب سطحی است، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می‌گیرد. طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند. فرایند تبادل یونی فرایندی برگشت پذیر است که طی آن یون های خارجی موجود در آب جذب گروه های عاملی قرار گرفته بر روی شبکه پلیمری (فاز جامد) می‌گردند و بدین ترتیب آب عاری از هرگونه ناخالصی یونی حاصل می‌گردد.

پس از اشباع شدن گروه های عاملی، سیستم تحت عملیات بازیابی و شستشوی شیمیایی قرار گرفته و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب با خلوص بالاتر استفاده می شود که به طور جداگانه در ذیل اشاره می گردد.

الف) سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر آب مورد نیاز صنعت به لحاظ استاندارد با آب مورد نیاز شرب بسیار متفاوت می‌‌باشد.

نکته‌‌ای که در آب مورد نیاز اکثر صنایع حائز اهمیت می‌‌باشد، حذف املاحی است که می توانند در صورت فراهم آمدن شرایط رسوب نمایند.

یکی از بیشترین مصارف آب در صنعت تولید بخار می‌‌باشد که در صورت وجود عوامل رسوب کننده در آب می‌‌توانند باعث کاهش عمر این تاسیسات گردند.

این عوامل رسوب کننده بیشتر با عنوان سختی آب شناخته می‌‌شوند. در تعریف علمی کلیه کاتیون های با ظرفیت الکتریکی بیشتر از یک را سختی گویند. لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مد نظر می‌‌باشد که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین تر می باشد.

در این میان سیستم های تبادل کننده یونی خاصی برای این منظور تولید شده اند که به رزین های پایه سدیمی معروفند.

در واقع این رزین ها، سختی آب مانند یون های کلسیم، منیزیم و… را جذب کرده و به جای آن سدیم آزاد می نمایند.

توجه شود که در این روش جمع کل آنیون ها و کاتیون های آب ثابت می ماند و فقط نوع یون ها عوض می شوند. محدودیت این روش این است که برای TDS های بالای 1000جوابگو نمی باشند و باید از روش های دیگری استفاده شود. احیاء این سختی گیرها به وسیله محلول آب و نمک می باشد.

ب)سیستم های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا از دیگر رزین های استفاده شده در صنعت تصفیه آب رزین های سیکل اسیدی و بازی هستند که در گذشته در محدوده بسیار وسیع تری استفاده می شدند.

در واقع این روش می تواند نیاز صنایع به آب فوق خالص را مرتفع سازد این رزین ها به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شوند و می توانند در آرایش های مختلفی قرار گرفته و آب فوق خالص تولید نمایند.

امروزه از این روش در خروجی آب تصفیه شده توسط RO به منظور تولید آب با EC<0.2 استفاده می شود.

Ion exchange process is a form of adsorption phenomena,Where the fluid phase is in contact with the solid phase adsorbent.During this call some of the components present in the solid phase and fluid phase up take And are separated from the fluid. The process of ion exchange process is reversible In which foreign ions in the water absorption of the functional groups The polymer network (solid phase) and are thus free from impurity ions produced water.

After saturation of the functional groups, the system has been undergoing restoration and chemical cleaning And re-used.Ion exchange softening systems, as well as to the purpose of producing high purity water used The following are mentioned separately.

A) ion exchange systems as needed water softener The industry standard in drinking water are very different.

In most industries is an important point that needed water, minerals are removed If you can deliver the deposition conditions.

One of the biggest uses of water vapor in the industry As the presence of sediment in the water can reduce the life of the facility to be.

Most of these deposits are known as hard water.The scientific definition of cations with all the electrical capacity of a hard to say. So just remove the hard water in most industries consider that it costs to remove The ions is much lower than water.

The specific ion exchange systems have been developed for this purpose The sodium-based resins are known.

In fact, these resins, water hardness ions such as calcium, magnesium, etc., has attracted And instead are sodium free.

Note that in this way the total anions and cations water remains constant Just type ions are changed. Limitation of this approach is TDS is not responsible for the above 1000 and other methods must be used. By restoring the water softeners and salt.

B) systems for the production of high purity ion exchange resins used in other Resin acid cycle and are playing in the water treatment industry Which in the past were used in a much wider range.

In fact, this method can meet the needs of industries Ultrapure water These resins are divided into two types: strong and weak  And can be placed in different arrangements and produce ultra-pure water.

The output of this method by the RO water to produce water with EC <0.2 are used.

Buy a water softener, water softener home, tube boiler water disinfection, disinfection of pool water, pool water disinfection with ozone water disinfection with uv, water disinfected with chlorine, nitrate, chlorine, pool chlorine, chlorine is Facebook, Danny Keller, What is chlorine, chlordiazepoxide