تاریخچه بهره برداری از آبهای زیرزمینی

آبهاي زيرزميني

بهره برداری از آبهای زیرزمینی برای رفع نیازهای روزمره به گذشته های دور برمی گردد. بهره برداری از آبهای زیرزمینی بخصوص در مناطق خشک آسیا سابقه طولانی دارد.

اولین راه بهره برداری به احتمال زیاد چاه بوده است. قدیمی ترین چاه آبی که تاکنون به جای مانده در دره رود سند است که به 6000 سال پیش مربوط می باشد. چینیان قدیم با روش حفاری آهسته که به آن حفاری ضربه ای می گویند چاه هایی با عمق 1500 متر حفر کرده اند.

بزرگترین ابتکار در استفاده از آبهای زیرزمینی در گذشته ساختن قنات یا کاریز بوده است که ایرانیان مبتکر ساختن قنات هستند. ساختن قنات در ایران از حدود 3000سال پیش شروع شده و سپس به دیگر نقاط گسترش پیدا کرده است.

درزمان های گذشته برای شفاف سازی و گرفتن املاح آب از نمونه اولیه فیلترهای رسوبی استفاده می کردند که بعد ها به دستگاه های تصفیه آب تبدیل شدند.

Exploitation of underground water to meet the daily needs of the distant past returns. Exploitation of groundwater resources, especially in arid regions of Asia has a long history. The first way is to exploit likely wells. The oldest water wells that have remained in the Indus Valley, which is about 6000 years ago. Chinese Traditional drilling methods to slow the impact of drilling wells to depths of 1,500 meters of drilling have said.

The biggest innovation in the use of groundwater in the past has been that the Iranians have initiated the construction of aqueducts and canals are Kariz. The aqueduct in Iran from about 3000 years ago and then spread to other areas has been found.

In the past the salt-water clarification and sediment filters are used in the prototype, which later became water purification tablets.

Sure water purifier water, water, water treatment housework Zmyny, exploitation of groundwater exploitation Zyrzmyny, history Kva, Water Purifier Water Purifier Zyrzmyny, Tsfyh, sure, Water Purifier sure-aqua, transparent water, subterranean water, filter or purifier sales Krby, Karyz, prototype Rsvby, the mineral water filters