پارامترهای عملیاتی برای فیلترهای شنی تحت فشار

فيلتر شنی

فیلترهای شنی تحت فشار اغلب در فشار کاری 2 تا 10 bar کار می کنند. افت فشار در بستر شن و ماسه تمیز، معمولا خیلی کم است اما محسوس می باشد و از طرف کارخانه سازنده و در کاتالوگ آن شرکت مشخص می باشد. این نوع فیلتر ذرات بسیار ریز را از آب می گیرد.

بسیاری از موارد وجود دارد که می تواند به سرعت روی فیلترها اثر گذاشته و آنها را مسدود کنند. فیلترهای شنی در استخرهایی که تازه گچ کاری شده باشند به سرعت مسدود می شوند. همچنین خاک، برگ، مواد زائد دیگر موجب کوتاه تر شدن چرخه فیلتراسیون گردند.

بدون یک ماده منعقد کننده، فیلتر های شنی، فقط برای جدا کردن مواد جامد درشت از آب در گردش موثر است. اما در صورت اضافه کردن یک ماده منعقد کننده، ماسه، صافی بسیار موثری خواهد شد که جهت جدا کردن مواد جامد معلق و باکتری ها برای یک تصفیه خوب مناسب میگردد.

آلوم (سولفات آلمینیوم )، ماده منعقد کننده معمول، قبل از فیلتر به داخل آب استخر تزریق میشود تا به خوبی مواد معلق آب را منعقد نموده و آن ها را به اجزاء بزرگتری که به راحتی توسط فیلتر جدا میگردند، تقسیم نماید. وقتی ماده منعقد کننده به آب اضافه شود، در اثر واکنش مواد قلیایی آب، یک ماده رسوبی غیر قابل انحلال ژله مانند موسوم به فلاک تشکیل میشود.

فلاک، مواد ارگانیک، ترکیبات رنگی و باکتری ها را به خود جذب کرده و به دام می اندازد. غربال ماسه ای فیلتر، این فلاک را از آب جدا میکند و نتیجتا آب زلال و تمیز از فیلتر خارج میگردد. یک مدت معین برای انجام واکنش شیمیایی باید قائل شد در غیر این صورت ممکن است فلاک در داخل استخر تشکیل گردیده و آب را کدر کند. بنابراین آلوم را باید طوری به مخزن مکش وارد کرد که فرصت لازم برای تشکیل فلاک موجود باشد.

Pressure sand filters often 2 to 10 bar working pressure of work. The pressure drop in the bed of clean sand, but is usually too small to be felt by the manufacturer and is specified in the catalog company. This filter is very fine particles from the water.

There are many things that can affect the speed of the filter and block them. New plaster sand filters in pools that are quickly blocked. The soil, leaves and other debris caused filtration cycles are shorter.

Without a coagulant, sand filter, only to separate coarse solids from the water flow is effective. But if adding a coagulant, sand filter, which will be very useful to separate suspended solids and bacteria is suitable for a good cleaning.

Alum (aluminum sulfate), coagulant usual, before the filter is injected into the water pool

Has signed a suspended material in the water and put them into larger components

 Which are easily separated by filtration, divide.

 When coagulant is added to water, the reaction of alkaline water, a non-soluble jelly-like substance called Flak sedimentary formation.

Flak, organic material, color combinations, and bacteria are attracted to the traps. Sieve sand filter, the water separates from the Flak and thus clear water and clean the filter is removed. A fixed time for the chemical reaction must be defined otherwise Flak may be formed inside the pool and the water is turbid. So alum should be applied to the suction tank into the opportunities available to form Flak.

 Agricultural water filter, refrigerator water filter, industrial waste water and desalination, desalination home, nuclear desalination, water and waste water, East Azarbaijan, Gilan Province Water and Waste water, Water and Waste water, Hamadan, water ionized alkaline, ionized water hazards, hazards of alkaline ionized water, chlorination, chlorination of water, drinking water chlorination