دستگاه سه مرحله ای دیواری واتر سیف

دستگاه تصفیه آب سه مرحله ای دیواری

دستگاه سه مرحله ای دیواری – مدل WS103
مرحله اول : فیلتر رسوبگیر و کربن فعال جهت حذف رسوبات ، مواد معلق، رفع کدورت آب، بهبود طعم و مزه ی آب و حذف کلر، رنگ و بو از آب


مرحله دوم : فیلتر کربن بلاک جهت حذف کلر ، مواد آلی، سموم، مواد شوینده و رنگ و بو از آب
مرحله سوم : فیلتر رزین کاتیونی جهت حذف یون های عامل سختی آب، کاهش سختی آب
حداکثر آب دهی :  5 لیتر در دقیقه

representative of a water treatment system Vatrsyf
Three-wall sets – model WS103
First, precipitation and activated carbon filter to remove sediment, suspended solids, turbidity removal of water, improving the taste of water and remove chlorine, color and odor from water
Second, carbon block filter to remove chlorine, organics, pesticides, detergents, color and odor from water
Third stage: Filter cation resin to remove hardness ions in the water, reducing water hardness
Water maximum of 5 liters per minute