سیستم اسمز معکوس

آب شیرین کن زیرسینکی خانگی

اسمز معکوس سیستمی‌است که با بهره‌گیری از قانون اسمز در طبیعت می‌تواند آب‌های آلوده و ناسالم با عبور دادن از فیلتری مخصوص به نام (membrane) به آب سالم بهداشتی تبدیل نماید، که نزدیک به مختصات استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) می‌باشد

حذف رسوبات لوله آب  ذرات شن ، لجن ، جلبک ها انگلها و سایر ذرات معلق

– آلودگی های شیمیایی سرطان زا   -حذف رسوبات بسیار ریز –  ذرات بسیار ریز معلق در آب –  انگلها و سایر ذرات معلق

-حذف کلیه املاح موجود در آب، باکتری ها و میکرو آنزیمها، شوری آب، کلیه مواد محلول مضر ، از قبیل: سرب، مس، باریم، جیوه، سدیم، نیترات، نیتریت …

-گرفتن بو و طعم نامطبوع

-حذف سموم آفت کش و حشره کش های کشاورزی

–  گرفتن خزه ، جلبک ، ذرات معلق ماسه و گل و لای

-حذف کدری و تیرگی آب

-از بین برنده ی  کیست ها ( انگل )  باکتری ، ویروس

-گرفتن یونهای فلرات

-حذف نمک ها و املاح معدنی مضر

Remove sediment from the pipes sand, mud, algae, parasites and other aerosols
– Carcinogenic chemical contamination of sediments -Hzf very fine – very fine particles suspended in the water – mites and other particles
-Hzf All the minerals in the water, bacteria and micro-enzymes, salinity, dissolved all harmful substances, such as lead, copper, barium, mercury, sodium, nitrates, nitrites …
-Grftn Unpleasant odor and taste
-Hzf Pesticides and insecticides in agriculture
– The moss, algae, sand and silt particles
-Hzf Opacity and blur water
Obligations-the winner of the cysts (cryptosporidium), bacteria, viruses,
-Grftn Ions Flrat
-Hzf Harmful salts and minerals

Water-west point, Hayzhnyk water, 3-stage water filtration system is the winner of the RO, improved taste, smell and taste of water, adjust the minerals needed by the body, remove the sediment from the pipes, remove the opacity and blur water filter fibers, mineral filter, carbon block filter, carbon filter powder, the odor and unpleasant taste, the metal ions