مخازن عمودی پلی اتلین شرکت

مخازن عمودی پلی اتلین

مخازن عمودی پلی اتلین یک پارچه از 50 تا 65000 لیتری جهت کاربرد در صنایع شیمیایی، مشتقات نفتی، پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، شیلات، سپتینگ تانک و کولینگ تاور جهت کارخانجات روی و مس انواع بشکه های دو جداره و دهان گشاد جهت حمل نقل و نگهداری و مواد اسیدی.دستور العمل استفاده صحیح از مخازن عمودی پلی اتلین جهت نگهداری و حمل ونقل آب آشامیدنی و مواد غذایی:

  1. چنانچه قصد دارید از مخازن جهت نگهداری مایعات با چگالی بیش از kg/dm.1 استفاده کنید با ما مشورت کنید
  2. بستر محل قرار گیری مخزن باید کاملا صاف و هموار وبه دور از اشیایی مانند قلوه سنگ باشد.
  3. سطح جانبی بعضی از وانها که دارای حجم بالا می باشند. می بایست به وسیله ورق فلزی و با دیوار بتنی ساپورت گردد.
  4. از برخورد اشیای نوک تیز و اعمال بار تمرکز به بدنه مخزن جلوگیری نماید.

از نگهداری مایعات با دمای بیش از 70 درجه سانتیگراد در مخازن خودداری کنید.

Reservoirs vertical integration from 50 to 65,000 liter polyethylene for use in the chemical industry, oil derivatives, petrochemicals, dairy, water, fisheries, Sptyng tank and cooling tower for zinc and copper production of double barrel and mouth for transportation and maintenance and acidic materials.
Recipe proper use of poly-ethylene vertical tanks for storage and transport of drinking water and food:
1. If you intend to use tanks to store liquids with a density of more than kg / dm.1 use consult us
2. bed where the tank must be completely flat and away from metal objects such as is.
3. Some of the vans side level with high volume. Should be supported by sheet metal and concrete wall.
4. hitting sharp objects and load concentration to prevent the tank body.
Avoid storing liquids with temperatures over 70 degrees Celsius in tanks not.

Semi-industrial water storage tanks, plastic water tanks, polyethylene tanks, spherical tanks, water tanks, concrete water tank, water tank Complex, fiberglass water tank, water tank, air, plastic water tanks, polyethylene water tank, water tank galvanized tank Water vertical, vertical concrete water tank, water tank Complex vertical, vertical water tank fiberglass, vertical water tank, air, vertical plastic water tanks, polyethylene water tank, vertical, vertical water tank, galvanized