طریقه نصب تانک تحت فشار

نصب تانک تحت فشار

طریقه نصب تانک تحت فشار

تانک تحت فشار روی زمین نصب می شود و نسبت به برج آب بسیارارزانتر در می آید و دسترسی به آن بسیار راحت تر از برج آب می باشد و مشکلات نگهداری برج آب را ندارد, تامیت فشار توسط هوای فشرده می باشد که در بالای تانک قرار می گیرد و با فشار خود آب را تحت فشار قرار می دهد, این فشار باید برابر فشار پمپ (Head) باشد تا شبکه تحت فشار نسبتا ثابتی قرار گیرد

طریقه نصب تانک تحت فشار

و متعادل (Balance) باشد از طرفی چون هوا به مرور زمان در آب حل می شود لذا فشار هوای محبوس بالای تانک, کاهش می یابد و سطح آب به دلیل غلبه فشار پمپ به فشار هوا بالا می آید تا هوا متراکم شده و فشار آن برابر فشار پمپ شود به همین علت سعی می شود که تانک های تحت فشار دارای قطر کم و ارتفاع زیاد باشند تا سطح تماس آب با هوا کمتر باشد ( البته از نظر مقاومت مصالح نیز موضوع مهم است ) باید توجه داشت که هر چه فشار بیشتر باشد حلالیت هوا در آب بیشتر می شود. البته چون بیشتر مواقع تانک های تحت فشار را در محل های مسقف نصب می کنند گاه به دلیل محدودیت ارتفاع مسقف اتاق ,ناچار می شوند از مخازن تحت فشار افقی استفاده کنند که سطح تماس آب و هوا بسیار زیاد می شود. کنترل سطح آب تثبیت فشار هوا در تانک های تحت فشار به دو روش صورت می گیرد.

How to install a pressure tank

Tank pressure is mounting on the floor and comes to the water tower Bsyararzantr
Its much easier access to the water tower and water tower no maintenance problems,
Tamyt by compressed air pressure is placed on top of the tank and the water pressure is the pressure,
This pressure must be equal to the pressure pump (Head) so that the network is relatively constant pressure
Balance (Balance) Since the air is gradually dissolved in water
The trapped air pressure in the tank reduced water levels due to pumping pressure to overcome air pressure rises
Compressed air pressure and the pump pressure will be tried for the same reason that the tank pressure has small diameter and height are
To lower the water contact with air (although the material is also an important topic) should be considered

Water, tanks, pressure vessels tanks design Mkhazn, designed by Fshar, water, water tanks Zyrzmyny, Design Design Design Afqy, tanks, pressure vessels tanks design Fshar, Zkhyrh, Zara, Tanks Tanks Tanks Zbalh, Zmyny, tanks Zvk