چگونگی آلودگی منابع آب

دستگاه آّب تصفیه کن خانگی RO

آلودگی آب زمانی رخ می دهد که مواد موجود در آب از مقادیر مشخص تجاوز کند. این امر می تواند بر اثر نفوذ مستقیم آلوده

کننده ها به داخل آب و یا مواد آلود ه کننده (مانند کودهای شیمیایی) به توده آب های زیرزمینی باشد.

اصولاً آلوده کننده های آب را به 3 دسته تقسیم می کنند:

1- مواد سمی 2- مواد آلی 3- آلودگی گرمایی

مواد سمی جزو آلوده کنندگان شیمیایی هستند که به صورت طبیعی در اکوسیستم وجود ندارند. علف کش ها ، آفت کش ها ومواد صنعتی از جمله این آلودگی ها هستند.

آلودگی از جانب مواد آلی زمانی رخ می دهد که ( برخی کودها و یا گنداب ها ) به داخل آب های زیرزمینی نفود کند، زمانی کهمیزان مواد آلی در آب بالا رود برخی تجزیه های شیمیایی در آب ممکن است رخ دهد. در این میان حتی به دلیل وجود O 2ممکن است این تجزیه ها سریع تر هم انجام پذیرد. فقدان اکسیژن باعث خواهد شد میکروارگانیسم های موجود در آب از بینرود.

همزمان که این میکروارگانیسم ها می میرند، به کمک تجزیه کننده ها شکسته شده که این موضوع باعث کاهش بیشتر میزان O 2 موجود در آب است.

نوع سوم که به آلودگی گرمایی معروف است زمانی رخ می دهد که آب در صنعت مورد استفاده قرار گیرد. این کاربرد باعثتغییر دما شده و میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش می دهد.

Water pollution occurs when substances in the water that exceed the specified values. This could be due to the direct influence of contaminated
The stained material into the water or the means (such as chemical fertilizers) to the groundwater body.
Water contamination is primarily divided into 3 categories:
1. toxic organics 2. 3. Thermal pollution
Polluters are toxic chemicals that do not exist naturally in the ecosystem. Herbicides, pesticides and
Industrial materials such contaminants are.
Contamination by organic compounds that occur when (some fertilizers, or sewage) to influence the groundwater, when the
The amount of organic matter in the water is some chemical analysis of water may occur. In the meantime, even in the presence of O 2
This analysis may also be performed faster. Lack of oxygen will destroy microorganisms in the water
River. As these organisms die, to help break the parser that it reduces more
The amount of O 2 in water.
The third type is known as thermal pollution occurs when water is used in industry. This application makes
Changes in temperature and the amount of oxygen dissolved in water decreases.

Water puri water, water purification sure, supra water west point of water treatment, water purification Phoenix, the chlorine woman, the wife Claire, the woman chlorinated water, the pool chlorination, softening temperature Wide, Wide temperature water softener, water softener dishwasher, water softener room, supra water prices, catalogs Wide temperature water softener, water softener Green