پکیج تصفیه فاضلاب IFAS

تصفیه آّب سه مرحله ای Ro

سیستم یکپارچه لجن فعال فیلم ثابت(IFAS) سیستمی است که به صورت ترکیب فرایند های لجن فعال و فیلم ثابت ساخته شده است تا بتواند از مزایای دو روش مذکور به صورت همزمان استفاده کند.این سیستم به منظور رسیدن به پارامترهای پساب خروجی خیلی سختگیرانه تر و یا افزایش بارگذاری بدون نیاز مستقیم به افزودن مخزن، لجن اضافی را برای تاسیسات تصفیه پیشنهاد می کند.به این صورت که بدون افزایش حجم راکتور به باکتریهای اضافی اجازه می دهد که بر روی سطح ثابت بنشینند و لذا نیاز به افزایش جمعیت باکتریایی رشد معلق جهت افزایش بازده از بین می رود.

فرایند لجن فعال، دارای خصوصیت انعطاف پذیری فرایند بوده و درجه بالایی از تصفیه را مهیا می کند.فرایندهای فیلم ثابت ذاتاً پایدار بوده و در مقابل شوکهای آلی و هیدرولیکی مقاوم هستند.جاگذاری مدیای فیلم ثابت در حوض های لجن فعال مزایای هر دو روش را وارد فرایند می کند.

مزایای روش IFAS

1-MLSS موثر بالا بدون بارگذاری زیاد جامدات زلال ساز.

2-نیتریفیکاسیون ارتقا یافته.

3-مقاومت در مقابل شوک های آلی و هیدرولیکی و اعتماد پذیری سیستم.

4-پایداری سیستم بهبود داده شده.

5-بهبود شاخص حجمی لجن(SVI) و متعاقب آن امکان ته نشینی مناسب و کاهش مشکلات فرار لجن و بالکینگ.

6-کاهش تولید لجن و صرفه جویی اقتصادی.

انواع سیستم های IFAS

سیستم IFAS با مدیای پخش شده: سیستم مدیای پراکنده، می تواند از اسفنج های متخلخل یا سیلندرهای بالدار که در تانک لجن فعال معلق یا شناورند،استفاده کند(بسته به چگالی مواد).این نوع سیستم ها اختلاط بهتر و سطح خارجی بیشتری را باعث می شوند.

سیستم IFAS با مدیای ثابت:این سیستم می تواند هم توسط مدیای مصنوعی انعطاف پذیر و هم توسط صفحات ساخته شده از PVC تکمیل گردد.

کاربرد سیستم IFAS

سیستم IFAS در دو قالب ارتقای تصفیه خانه ها و نیز ساخت تصفیه خانه های جدید وارد تاسیسات تصفیه شهری و صنعتی شده است.طراحی سیستم های جدید با این فرایند باعث کاهش حجم تانک می گردد.مشابه آن در بهینه سازی تاسیسات موجود،افزایش ظرفیت تصفیه به همراه دیگر مزایای فرایند رشد ثابت قابل دستیابی است.لذا می توان عمده ترین کاربرد این سیستم ها را در افزایش ظرفیت تصفیه بدون کاهش کیفیت پساب خروجی، بهبود تصفیه موجود بدون تغییر فرایند و ظرفیت تصفیه خانه و در نهایت حذف مواد مغذی به واسطه فرایند بهینه سازی شده جهت رسیدن به استانداردهای پساب جدید، بدون تغییر در ظرفیت کلی تصفیه خانه دانست

Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) is a system that combines Fixed-film activated sludge process and made To take advantage of the two techniques simultaneously use This system is intended to lead to much more stringent effluent parameters Or increase the load directly without the need to add a repository, additional sludge treatment plant is proposed. That is, without increasing the volume of the reactor to allow additional bacteria Sit on a constant level and therefore need to increase the efficiency of suspended bacterial growth disappears.

Activated sludge process, the process has been characterized by flexibility  And provides a high degree of purification .fraynd constant film is inherently stable And the organic and hydraulic shock resistant. I fixed investment Movies In the activated sludge basin of the benefits of both methods into the process.

Benefits of IFAS

1-MLSS up effectively without high solids loading clarifier.

2. Enhanced nitrification.

3. organic and hydraulic shock resistance and reliability of the system.

4. Improve the system stability.

5. Improvement of sludge volume index (SVI) and subsequently allow proper settling and reduce sludge and Balkyng escape.

6-reduced sludge production and economic savings.

IFAS systems

IFAS system with Media Player: Media dispersed systems, porous sponge can be winged or cylinders suspended or floating in the activated sludge tank use (depending on the density of the material). This type of system makes blending better and the more external are.

IFAS with constant media system: This system can be flexible by artificial media and be completed by panels made of PVC.

IFAS system application

IFAS system in terms of improving the treatment plant and the construction of a new waste water treatment plants for treating municipal and industry.The new system is designed with this process reduces the volume of the tank.Similarly, the optimization of existing facilities,Increase treatment capacity, along with other benefits can be achieved steady growth process.Therefore, we can use most of these systems to increase capacity without reducing the quality of the effluent treatment plant,Improve existing treatment process and treatment capacity unchanged And finally remove nutrients from the waste water treatment process has been optimized to meet the new standards, No change in the overall capacity of the plant is

 Aqua salt water, brackish water Life 3 Stage Water Purifier Water Purifier soft water, water purification device, soft water, water purification systems, ro, pool water treatment systems, municipal water treatment systems, water purification plants, washing the filter washing sand filter, carbon filter washing, sand filters, water purification price soft water, soft water, domestic water purifier price