روش های مدرن و پیشرفته تصفیه آب آشامیدنی

دستگاه تصفيه آّب خانگی دو مرحله ای

تعریف ساده تصفیه آب این است : حذف ناخالصی ها و آلاینده های معلق و محلول از آب . هرچه ذرات ناخالصی درشت تر باشند ، جدا کردن آنها از آب آسان تر است و برعکس هرچقدر اندازه این ذرات ریز تر باشد نیاز به روشهای دقیق تری برایتصفیه آب است. بنابراین اندازه منافذ فیلترها ، مقاومت فیلترها در برابر انواع آلاینده ها و توانایی آنها در حذف ناخالصی ها بسیار مهم است. امروزه فیلترها را از جنس سرامیک ، الیاف مصنوعی و کربن می سازند.

برخی از بهترین روشهای تصفیه آب عبارتند از : استفاده از کربن فعال ، روش اولترافیلتراسیون و روش اسمز معکوس. کربن توانایی زیادی در حذف مواد شیمیایی نظیر کلر ، حذف طعم و بوی نامطبوع و برخی از آلاینده ها دارد. توانایی کربن در فیلتر کردن ناخالصی های محلول و میکروارگانیزمها ، بسیار کم است. لذا از کربن بیشتر به عنوان پیش تصفیه در مرحله دوم و سوم دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده می شود و اغلب اوقات آن را در کنار روش های اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون استفاده می کنند. اولترافیلتراسیون روشی است که طی آن ، آب را از نی های بسیار نازکی که در جداره آنها منافذ بسیار ریز وجود دارد عبور می دهند و به این ترتیب تقریبا کلیه میکروارگانیزمها و ذرات معلق در آب از آب آشامیدنی حذف شده و آب کاملا زلال و شفاف و ضدعفونی می شود. اما اولترافیلتراسیون قابلیت حذف ناخالصی های محلول در آب مثل : فلزات سنگین ، نیترات ، سختی و سنگینی آب را ندارد.

روش اسمز معکوس ، امروزه یکی از کامل ترین و بهترین روش های تصفیه آب آشامیدنی منازل است. اسمز معکوس قادر است انواع ناخالصی های موجود در آب نظیر : نیترات ، سختی آب ، جامدات محلول ، کدورت ، سرب و فلزات سنگین ، رادیوم و بسیاری از مواد آلی محلول را حذف کند. بنابراین اسمز معکوس به همراه کربن فعال پیشرفته ترین و بهترین روش تصفیه آبآشامیدنی است که در دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده می شود.

A simple definition of water treatment is the removal of suspended and dissolved impurities and pollutants from water. The impurity particles are larger, easier to separate them from the water and vice versa particulate matter how much more needs to be more precise methods for water treatment. The pore size filters, filter resistance to contaminants and their ability to remove impurities is very important. Today, ceramic filters, synthetic fibers and carbon formation.
Some of the best water purification methods include the use of activated carbon, reverse osmosis and ultrafiltration method. Carbon great ability to remove chemicals such as chlorine, taste and odor, and some contaminants are removed. The ability to filter out impurities dissolved carbon and microorganisms, is very low.be disinfected. The ultra-filtration ability to remove water-soluble impurities such as heavy metals, nitrates, heavy water is hard.
Reverse osmosis, is today one of the most complete and best drinking water purification methods dwellings. Reverse osmosis is capable of a variety of impurities in the water, such as nitrate, hardness, total dissolved solids, turbidity, lead and heavy metals, radium, and many dissolved organic material is removed. Therefore, reverse osmosis and activated carbon filtration of drinking water is the most advanced and best home water treatment devices are used.

Easy but a two-step water purification, water purification soft water, salt water purifier water safe life, water safe water purifier, water safe household water purifier, home water purifier water tek, Water Purifier soft water, water, water filtration system tek, household water treatment machine soft water, home water purifier, home water purifier soft water, domestic water purifier water tek, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, the price of the machine water purification water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek