فیلترهای پست کربن

فیلترهای پست کربن به شکل کپسولی، پرشده از دانه های کربن فعال دانه ای (گرانول، زغال اکتیو ) بوده و در دستگاه هایی با فرایند اسمز معکوس بعنوان فیلتر مرحله پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد .این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری آب در داخل مخزن را از بین برده و همچنین باعث شفافیت واز بین رفتن رنگ، بو و طعم نامطبوع آب می شود زمان تعویض آن به مدت زمان سپری شده از بکارگیری و میزان مصرف آب بستگی دارد این کارتریج یک بار مصرف بوده و بعد از انسداد منافذ کربن فعال باید تعویض گردد و زمان آن براساس میزان مصرف آب به واحد گالن روی فیلتر درج گردیده است. به طور معمول عمر آن را در حالت مصرف عادی دوازده ماه در نظر می گیرند .در یک ظرف این کاتریج یک فلش جهت دار قرار دارد که در هنگام نصب باید به این امر دقت گردد که جهت مسیر ورود و خروج آب در جهت فلش قرار گیرد . این فیلتر به عنوان فیلتر مرحله پنجم نیز نامیده می شود

ویژگی ها و مزایا :

.از بین رسوبات

.کاهش طعم و بوی آب و حذف کلر و سایر آلاینده های شیمیایی

کاربردها:

فرایند اسمز معکوس

یخچال ها فریزرها و یخ سازها

بستنی سازها

Post carbon filter in the form of capsules, filled with grains of granular activated carbon (granular, active charcoal) and in the fifth stage of the RO process and after the filter. This filter is used for storage tank impact the retention of water in the tank to eliminate the cause of transparency from the loss of color, odor and unpleasant taste of water is time to replace it The time spent and water consumption depends on the use of these cartridges are disposable and should be replaced after blocking the pores of activated carbon and time based on water consumption in gallons, the filter has been inserted. Normally life in a state of normal consumption twelve months Consider. In a flash an arrow, which is within the cartridge during installation must be carefully crafted to water entry and exit in the direction of the arrow is the direction. The filter as filter, also called the fifth stage

Features and benefits:

Since the sediments

The decrease of the taste and smell of the water and remove chlorine and other chemical pollutants

Applications:

Reverse Osmosis

Refrigerators, freezers and ice makers

Commercial ice cream

Life Aqua water purification, water purification Aqua, charcoal filter, carbon filter sales active carbon filter, active carbon filter, activated carbon filters, carbon water filters, carbon filters aquarium, active carbon filter the air, is active carbon filter, carbon filter, purifier water, activated carbon filters, activated carbon filter, household water filter carbon, granular activated carbon filter