اهمیت کدورت در آب آشامیدنی

دستگاه تصفیه آب خانگی leader

در میان عامل‌های مشخص‌کننده کیفیت آب، کدورت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کدورت بر مقبولیت عمومی کدورت (زیبا شناختی) آب آشامیدنی تاثیر منفی گذاشته؛ موجبات اعتراض و نارضایتی مشترکان را فراهم می‌سازد. کدورت بیش از 5 واحد معمولاً برای مصرف‌کننده قابل تشخیص است، اهمیت کدورت تا آنجاست که باعـث شـده تنهـا محـور و اساس عملکرد فرآیندهای متعارف تصفیه آب بر خذف عامل‌های ایجادکننده کدورت بنا نهاده شود و اصول طراحی تصفیه‌خانه‌ها نیز بر پایه زدایش کدورت استوار است.

مشکل کدورت بیشتر در آب‌های سطحی و همچنین چشمه‌هایی که از دل لایه‌های زمین‌هایی با تراکم کم و خلل و فرج زیاد و دانه‌بندی درشت می‌جوشند در فصول بارندگی نمایانتر می‌باشد و آب‌های زیرزمینی خصوصاً آب چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به دلیل خاصیت فیلتراسیون لایه‌های مختلف زمین و فرآیند جذب سطحی کمتر مشهود می‌باشد.

کدورت ناشی از مواد آلی و معدنی بستر مناسبی برای جذب حشره‌کش‌ها و سایر ترکیبات آلی و میکروارگانیسم‌ها و حتی فلزات سنگین است. ذرات آلی و معدنی مسبب کدورت با فراهم آوردن مواد غذایی، بستر مناسبی را برای رشد میکروب‌ها در شبکه‌های توزیع فراهم می‌آورند. این ذرات، با ایجاد پوشش محافظ مانع از دسترسی و تماس مواد گندزدا با میکروب‌ها می‌شوند، کارایی مواد گندزدا را به شدت کاهش می‌دهند و در نتیجه میزان مصرف مواد گندزدا را افزایش می‌دهند.

همچنین گندزدایی به روش UV (استفاده از اشعه ماوراء بنفش) درآب‌های کدر کاربرد ندارد. مواد کلوئیدی کدورت‌زا، سطوحی را برای جذب ارگانیسم‌های بیولوژیکی یا مواد شمیایی مضر و یا عامل طعم و بوی نامطلوب فراهم می‌کنند. در تصفیه‌خانه‌های آب کدورت باعث کاهش کارایی فیلترهای شنی خصوصاً فیلترهای شنی کند می‌شود. مصرف آبی که کدورت بالایی داشته و کلرزنی می‌شود مخاطرات بهداشتی در پی دارد. کدورت با رنگ آب و همچنین طعم و بوی آب در ارتباط می‌باشد. از طرفی وجود کدورت باعث اختلال در انجام آزمایشات آب می‌گردد.

ارتباط معناداری بین کدورت آب و شمارش میکروب‌ها در آب وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت در سال 2006 شرط سلامت میکروبی و فقدان باکتری و ویروس‌ها در آب را بر مبنای کدورت قرار داده است. به عنوان مثال اگر میانگین کدورت نمونه‌ها کمتر از یک NTU یا کدورت یک نمونه منفرد کمتر از پنج NTU باشد، به احتمال یقین 99/99% آب عاری از باکتری‌ها و ویروس‌ها خواهد بود. مشـروط بـر آن کـه کلـر باقیمـانده آزاد پس از 30 دقیقه تماس در محدوده 8/0 – 5/0 میلی‌گرم در لیتر و PH آب کمتر از 8 باشد. کـدورت نه تنهـا بـه عنـوان شاخص کارآمدی تصفیه‌خانه‌های آب در زدایش عامل‌های میکروبی بلکه می‌تواند به عنوان مشخصه میکروبی آب نیز شناخته شود، زیرا آزمایش شمارش و تعیین مقدار باکتری‌های شاخص آلودگی مدفوعی آب (باکتری‌های کلیفرم – اشرشیاکلی) نیازمند صرف زمانی معادل 24 تا 72 ساعت می‌باشد، برای رفع این نقیصه آزمایش کدورت در کمترین زمان ممکن بسیار راهگشا است. بـه همیـن دلیـل در آمریکـا آزمایـش کـدورت جـزء اولیـه آزمایش میکروبی آب شده است و در یک تحقیق اعلام شده است که باکتری اشرشیاکلی (Esherichiacoli) در پوشش ذرات معلق و یا به صورت بیوفیلم در می‌آید. در مقایسه با حالت آزاد مقاومت آن در برابر کلر 2400 مرتبه افزایش می‌یابد.

Among the factors characterize water quality, it is important for turbidity. Turbidity Turbidity on public acceptability (aesthetic) drinking water affected, causing protests and discontent provides subscribers.
surface is less evident.
Turbidity caused by organic and inorganic materials suitable for the absorption of pesticides and other organic compounds, microorganisms and heavy metals. Organic and inorganic particles that cause turbidity by providing food, provide fertile ground for the growth of microbes in distribution networks. These particles, with a protective coating to prevent the access and contact with germs disinfectants are effective disinfectants to reduce the intensity and thus increase the consumption of disinfectant debugger.
The disinfection with UV (ultraviolet ray) does not apply turbid waters. Colloidal material debugger opacity levels to absorb harmful chemicals or biological organisms and provide an undesirable taste and odor. Turbidity in water treatment plants, reducing the efficiency of the filter is especially sand filters. High turbidity and chlorination of water consumption, which leads to health risks. Water color and turbidity of the water in terms of taste and smell. On the other hand there is water turbidity impairs tests.
A significant correlation between water turbidity and microbial counts in water. The World Health Organization in 2006, health condition and lack of germs, bacteria and viruses in the water, put on opacity. For example, if the average of less than one NTU turbidity samples or a single sample turbidity is less than five NTU, almost certainly 99/99% water will be free of bacteria and viruses. Provided that the free residual chlorine after 30 minutes of calls ranging from 8/0 – 5.0 mg per liter of water PH is less than 8.To resolve this problem in the shortest time possible turbidity test is very useful. In the US, the primary component of turbidity test, microbiological testing of water and in one study stated that the bacterium Escherichia coli (Esherichiacoli) particles in the coating or a biofilm in the in this region. Compared to the 2400 level of free chlorine resistance increases.

Water puri water, water purification Aqua Life Aqua salty water purification water purification water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price Purifier water water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek