روش های حذف نیترات

روش های حذف نیترات

نیترات یک یون پایدار و محلول در آب است و پتانسیل کمتری برای جذب و یا ترکیب با گونه های دیگر را دارد. این خصوصیات باعث می شود حذف نیترات از آب به روش سختی زدایی و با کمک آهک و یا فیلتر کردن، با مشکل مواجه شود.

روش های مختلفی که برای تصفیه آب های زیرزمینی به کار می‌روند، ممکن است مشکل و گران قیمت بوده و تاثیر کاملی هم نداشته باشند. بنابراین ‌پیشگیری از آلودگی آب بهترین راه محسوب   می شود.

روش هایی که مرسوم هستند، عبارتند از: اسمز معکوس، مبادله یونی، نیترات زدایی بیولوژیکی، نیترات زدایی با احیای کاتالیتیکی، نیترات زدایی شیمیایی و الکترو دیالیز.

اسمز معکوس: در این روش آب با فشار از میان غشایی گذرانده می‌شوند که نیترات و سایر مواد معدنی را فیلتر می کند. نیم تا دو سوم آب پشت این غشا باقی می ماند که به عنوان آب پسمانده دور ریخته می‌شود. سیستم های اسمز معکوس با کارآیی بالا از فشارهای در حد یک میلیون پاسکال استفاده می‌کنند.

تعویض یون: در این روش از ماده دیگری مانند کلراید استفاده می‌شود، که جای خود را با نیترات عوض می‌کند. یک واحد تعویض یونی با گلوله های رزینی خاصی پر شده است، که با کلراید شارژ شده اند. آب از میان این گلوله ها می‌گذرد، و رزین نیترات آب را با کلراید تعویض می‌کند. هر چه آب بیشتری از روی رزین عبور می‌کند، نیترات بیشتری از آب گرفته می‌شود و کلراید به آن پس داده می‌شود. رزینی که نیترات ‌را جذب کرده و کلراید را پس داده است، با شستن با محلول کلرید سدیم (نمکی) دوباره شارژ می کنند. محلول باقیمانده از این روند تصفیه که حاوی مقدار زیادی نیترات است را باید به طور مناسبی دفع کرد.

اختلاط یا مخلوط کردن: در این روش یک راه دیگر برای کاهش میزان نیترات آب آشامیدنی است. آب آلوده با میزان نیترات بالا با آبی از منبع دیگر مخلوط می‌شود تا غلظت کلی نیترات کاهش یابد. آب حاصل هنوز برای نوزادان بی‌خطر نیست، اما برای بزرگسالان سالم و دام ها قابل ‌پذیرش است.

فیلترهای زغالی (شارکول) و سبک‌کننده های آب به قدر کافی نیترات آب را کاهش نمی دهند. جوشاندن آب نه تنها آب آلوده به نیترات را تصفیه نمی‌کند، بلکه میزان غلظت نیترات آب را می افزاید. در برخی نقاط حفر چاه عمیق تر ممکن است آب با میزان نیترات کمتر فراهم کند.

روش نوین دیگری نیز وجود دارد که از باکتری های اتوتروفیک استفاده می شود.

این باکتری ها مانند نیترات زداینده های تیوباسیلیوس و نیترات زداینده های تیومیکروسپرا، توانایی احیای نیترات با گاز نیتروژن را دارند. در این شیوه، انرژی لازم برای میگروارگانیسم های زداینده تامین می گردد.

نیترات زداینده های اتوتروفیک به ترکیبات کربنی معدنی (مانند  CO2، HCO3 ) به عنوان منبع کربن نیاز دارند. برخلاف آنها برای نیترات زدایی هتروفیک هیچ منبع کربنی نیاز نیست. نیترات زدایی اتوتروفیک نیز به 2 دسته برپایه سولفور و هیدروژن تقسیم می شود.

عمده ترین مزیت این روش استفاده از لجن به جای باکتری بی هوازی است که یک روش آسان، سریع و ارزان برای حذف نیترات از آب های زیرزمینی است.

مبادله یون، بهترین انتخاب برای حذف نیترات از آب های زیرزمینی که حاوی مقادیر اندکی از ترکیبات آلی محلول هستند، در مقیاس کوچک یا متوسط است. مقادیر بالای ترکیبات آلی محلول درآب باعث پرشدن ظرفیت مبادله می شود. این مشکل در اسمز معکوس نیز وجود دارد. همچنین اسمز معکوس نیازمند مصرف انرژی بالایی برای غلبه بر جریان طبیعی است و بنابراین هزینه فرآیند در مقایسه با دیگر پروژه ها بیشتر است.

حذف بیولوژیکی نیترات به صورت بسیار گسترده در اروپا به کار گرفته شده است. سرعت حذف نیترات در این روش بسیار بالا است و استفاده گسترده ای دارد.

این روش در مقایسه با مبادله کننده های یونی، قابلیت حفظ کیفیت آب را دارد. روش پیشنهادی براساس استفاده از لجن به جای کشت نیترات زدا، یک روش بسیار ارزان، مفید و سریع و همچنین غیرآلوده کننده بوده و می تواند برای حذف نیترات از آب های آشامیدنی به کار گرفته شود.

The nitrate ion is less stable and soluble in water and has the potential to absorb or combine it with other species. This feature makes it difficult to remove nitrate removal from water by using lime or filtering difficult.

Various methods are used for groundwater treatment, it may be difficult and expensive and do not have full effect. So the best way is to prevent water pollution.
Conventional methods that include reverse osmosis, ion exchange, biological denitrification, denitrification to restore catalytic, chemical and electro-dialysis denitrification.
RO: The water pressure is passed through a membrane that filters out nitrates and other minerals. Half to two-thirds of the water behind the membrane remains discarded as waste water. RO systems with high efficiency in excess of one million psi of pressure to use.
Ion-exchange: in this way the material is used, such as chloride, nitrate, change its place. One particular ion exchange resin is filled with pellets, which are charged with chloride. The bullets passed through the water, water with nitrate and chloride resin is replaced. The more water passes through the resin, more nitrate and chloride in water is then given. Absorb nitrate and chloride resin is then, by washing with a solution of sodium chloride (salt) to recharge. The remaining solution of the filtration process, which is high in nitrates should be properly disposed of.
Blending or mixing: This is another way to reduce the amount of nitrate in drinking water. Water contaminated with high levels of nitrate is mixed with water from other sources to the overall concentration of nitrate reduced. Water is not safe for children, but for adults, healthy animals is acceptable.
Charcoal filters (charcoal) and water softener enough not reduce nitrate water. Not only does water boil water contaminated with nitrate treatment, but also adds water nitrate concentrations. In some areas, deeper wells may provide less water with nitrate.
There are other modern methods of iron bacteria True Fick used.
These bacteria, such as nitrates and nitrites Sylyvs scraper for scraping the thiosulfate thiosulfate with Wes Meeker Pera, have the ability to restore nitrate nitrogen gas. In this way, the energy to supply the micro-organisms of the scraper.
Ironing Scraper Fick nitrate and inorganic carbon compounds (such as CO2, HCO3) as the carbon source is needed. Unlike carbon source for denitrification Htrvfyk do not need. True denitrification Otto Fick also divided into 2 groups based on both Lefebvre and hydrogen.
The main advantage of this method instead of using sludge anaerobic bacteria is a simple, fast and inexpensive to remove nitrate from groundwater.
Ion exchange, the best choice for the removal of nitrate from groundwater that contains small amounts of dissolved organic compounds are small or medium scale. High levels of soluble organic compounds will be filling exchange capacity. There is also the problem of reverse osmosis. The use of reverse osmosis requires energy to overcome the natural flow and thus the cost is higher compared to other projects.
Biological nitrogen removal are very widely used in Europe. Nitrate removal rate of this method is high and wide.
This method is compared with ion exchange, the ability to maintain water quality. The proposed method is based on the use of sludge to crop nitrate debugger, a very cheap method, useful for quick and clean and can be used to remove nitrate from drinking water.

Joker water treatment, water and wastewater, brackish water treatment, water treatment Aqua soft water, water purification water tek, Aqua Life Water Purifier, Water Purifier water tek, Aqua Water Purifier online, price of water purification soft water, the price of water purification soft water, domestic water price water tek, water Purifier price soft water, water purification units priced water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek