فاضلاب صنعتی و مراحل آن

مراحل فاضلاب صنعتی

– همزمان با گسترش روز افزون صنایع و به تبع آن مصرف آب و تولید پساب ، استاندارد های زیست محیطی شرایط خاصی را برای ورود پساب به منبع پذیرنده (چاه جاذب – فضای سبز – ورود مجدد به چرخه تولیدی ) لحاظ می کنند..

1- مشخصات فاضلاب صنعتی

مشخصه های شاخص عمومی تصفیه پساب های صنعتی عموماً در سه بخش مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خلاصه می شود:

1- مشخصه های فیزیکی شامل رنگ، کدورت، دما، بو و مواد جامد

2- مشخصه های شیمیایی شامل مواد آلی، کربوهیدراتها، روغن و گریس، سموم، فنل ها، پروتئین ها، سورفاکتانتها و مواد غیر آلی شامل قلیاها، کلریدها، فلزات سنگین، نیتروژن، فسفر، گوگرد و گازها شامل هیدروژن سولفید، متان و اکسیژن می باشد.

3-  مشخصه های بیولوژیکی شامل کل باکتریها، کل کلیفرمها، تخم انگلها و عوامل بیماریزا

2- مراحل کلی تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه مقدماتی شامل:

1- آشغالگیر (درشت دانه – ریز دانه)

2- دانه گیر

3- متعال سازی

4- حوض ته نشینی اولیه

فاضلاب پس از انجام تصفیه مقدماتی و به تناسب بار آلودگی و همچنین استاندارد زیست محیطی مورد نظر در خروجی وارد مراحل بعد می گردد. این مراحل عبارتند از:

1- حوضچه اختلاط تند

در این حوضچه پساب با مواد شیمیایی مورد نیاز با استفاده از یک مخزن دور تند اختلاط پیدا می کند

2- حوضچه اختلاط کند

پساب پس از اختلاط تند وارد حوضچه اختلاط کند گردیده و با مواد شیمیایی اختلاط پیدا می کند. در این حوضچه لخته ها فرصت کافی پیدا کرده تا با مواد شیمیایی بهتر و بیشتر اختلاط پیدا کنند.

3-حوض ته نشینی

پس از تشکیل لخته ها، پساب وارد یک مرحله ته نشینی گردیده تا لخته ها و فلوک ها به مرور زمان ته نشین شده و از پساب جدا گردد.

– Increasing the industry and consequently increasing water consumption and waste production, environmental standards for effluent certain conditions acceptor source (well catchy – green – re-entry into the production cycle) are included ..
View 1 Industrial Wastewater
General characteristics of industrial wastewater are three characteristics of the physical, chemical and biological summarized:
1. The physical characteristics such as color, turbidity, temperature, odor and solids
2. The chemical properties of organic substances, carbohydrates, oils and lubricants, pesticides, phenols, proteins, surfactant and inorganic materials such as alkali chlorides, heavy metals, nitrogen, phosphorus, sulfur and hydrogen sulfide gases, methane and oxygen. is.
3. The biological characteristics, including total bacteria, total coliforms, parasites and pathogens
2. Overview of industrial wastewater treatment
Initial treatment includes:
1. Shghalgyr (coarse – grained)
2. seeding
3. God of
4. The primary sedimentation tank
After preliminary treatment of waste and pollution as well as the environmental standard intended to fit in the output into the next stage. These steps include:
1. Rapid mixing tank
The pond water with chemicals needed using a high speed mixing tank finds
2. Mix the pool
After mixing caustic effluent into the mixing tank and mixing the chemicals found. The pool clot had ample opportunity to mix chemicals to be better.
3. sedimentation basin
After clotting, the wastewater enters a stage flocculation and sedimentation have to flock over time is precipitated and separated from the effluent.

Water purification sure, Aqua Clean water treatment, water purification, wastewater treatment Aqua single Yazd, domestic sewage, industrial waste water treatment, wastewater treatment, hotel, aerobic wastewater treatment, wastewater treatment, Yazd, wastewater treatment, treatment of domestic sewage, urban waste water treatment, municipal sewage treatment, sewage treatment systems, wastewater treatment process