مزایای استفاده از اشعه ماوراء بنفش:

مزاياي استفاده از فیلتر uv

نابودی تمامی میکروارگانیسمهای بیماریزا تا 99 درصد.

ضد عفونی موثر میکروارگانیسمهای مقاوم در برابر کلر و اوزون

ضد عفونی فوری بدون نیاز به مخزن تماس

عدم تغییر در کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب

عدم ایجاد طعم و بوی شیمیایی

کاربری ایمن و عدم افزودن مواد شیمیایی و ایجاد ترکیبات ثانویه خطرناک.

هزینه نصب و راه اندازی پایین در مقایسه با سایر سیستمهای گندزدائی همچون ازن و کلر.

مصرف انرژی پایین.

عدم حذف مواد معدنی مفید موجود در آب.

راهبری تمام اتوماتیک سیستم.

نگهداری و تعمیرات آسان و کم هزینه

مکمل سایر سیستمهای تصفیه آب از جمله سیستمهای RO ، فیلتراسیون، سیستمهای تبادل یونی و ….

قابلیت کاربرد در ضدعفونی آب مورد نیاز جهت شرب، ضدعفونی آب مورد نیاز در صنایع، تجهیزات پزشکی و ….

عدم تخریب محیط زیست

Destroy all pathogenic microorganisms to 99 percent.
Disinfection of microorganisms resistant to chlorine and ozone
No need to call an immediate disinfection tank
No change in the physical and chemical quality of water
Lack of taste and smell of the chemical
Register safely and without the addition of chemicals and hazardous secondary compounds.
Installation of low cost compared to other disinfection systems such as ozone and chlorine.
Low energy consumption.
Not remove beneficial minerals in the water.
Automatic steering system.
Easy maintenance and low cost
Supplement other water filtration systems, including systems, RO, filtration, and ion exchange systems ….
Applicability of the requirements for drinking water disinfection, disinfection of water needed in industry, medical equipment, and ….
Lack of environmental degradation

Aqua salty water treatment, water purification device of the second category, Ceramic Water Purifier create hazardous secondary materials, easy maintenance and low cost, fully automatic steering system, immediate disinfection, disinfection of water, no added chemicals, no change in the physical and chemical quality water, use of safe, low energy consumption, resistant to chlorine and ozone, trace minerals in the water, to destroy all pathogenic microorganisms