مزیتهای سیستم RO

سيستم Ro تجاری

مزیتهای سیستم RO

 • نیاز به حداقل شستشو
 • سیستم پیوسته ومداوم
 • ظرفیت های تولید متعدد
 • عدم آلودگی محیط زیست
 • صرفه اقتصادی ومصرف کم انرژی

 • میزان بازدهی بالا در کل سیستم
 • قابلیت دریافت ورودی آب خام با TDS بالا
 • استفاده از حداقل مواد شیمیایی در سیستم
 • هزینه های کمتر سرمایه گذاری نصب و راه اندازی
 • عدم بکارگرفتن مواد زیان بخش برای انسان در این سیستم
 • سهولت در بهره برداری و کاهش هزینه های تعمیراتی و نگهداری
 • امکان استفاده از منابع نامتناهی آب دریاها و زیر زمینی دراین سیستم

Requires at least wash
Continuous system
Various production capacities
Lack of environmental pollution
Low power consumption economy
The high efficiency of the whole system
Ability to receive incoming raw water with high TDS
Use a minimum of chemicals in the system
Installation costs less investment
Not getting the materials harmful to humans in the system
Ease of operation and reducing the cost of repair and maintenance
Take advantage of the infinite sea and groundwater resources in the system

 Small boiler, boiler relay, magnetic water softener company boiler, magnetic water softener, water softeners, water softener polyphosphate, softener package, the deaerator, deaerator sale price deaerator, deaerator tank, source deaerator, the deaerator, use the deaerator