بی توجهی به گواهینامه رسمی نمایندگی

تولید آب سالم

متاسفانه ورود افراد غیر متخصص و با تحصیلات پایین در این رسته دغدغه اصلی وزارت بهداشت و تمامی شرکت های معتبر توزیع کننده این سیستم هاست به نحوی که اکثر فروشندگان بدون داشتن گواهی نمایندگی، بصورت جانبی و بعنوان شغل دوم اقدام به فروش این سیستمها در ایران میکنند. 

عدم اطلاع از تفاوت کیفی میان برندها، نا آگاهی از شیوه صحیح تعویض فیلترها، عدم توانایی در دریافت خدمات پس از فروشی همچون سرویس های تعویض فیلتر و تعمیرات و تامین لوازم جانبی این دستگاه ها از جمله معدود مشکلات خرید از چنین فروشگاه هاییست.

Unfortunately unskilled individuals with low education in the field of primary concern to the Ministry of Health
And the company is a reputable distributor of the system in a way that most vendors without a certificate of representation, a side
And as a second job to sell the system in their country.Lack of difference in quality between brands,Lack of knowledge of the correct way to change the filters,Inability to receive service after sales services such as repairs and provide replacement filters and accessories these machines are among the few problems buying from a store within the area.

Water prices Safe, Safe Water Agency, Safe water, home water purification units in Tehran, Karaj home water purifier, home water treatment devices Karaj, water system, Safe, Safe Site Water, Safe Water Company, the price of soft water, water treatment, water purification Price tek water, soft water, domestic water prices, the price of a tek water water, home water purifier price of soft water, soft water, water purification equipment prices, the price of a tek water water Purifier