مواد اولیه دیگ بخار زغال سنگی

دیگ بخار زغال سنگی

*- در این نوع بویلر امکان طراحی و نصب سوپر هیت در بین پاس های حرارتی 2  و 3 وجود دارد.

1-1-ورقهای فولادی : ورقهای مصرفی در ساخت مخزن و اجزاء تحت فشار دیگ مطابق استاندارد 4231 فقط از ورقهای آلیاژی منگنزدار که با استاندراد انگلیسی BS 1501 مطابقت داشته باشند ، استفاده می گردد .

توجه : این ورقهای فولادی آلیاژی کاملا مورد تایید شرکت بازرسی و اداره استاندارد و با اخذ گواهی از آزمایشگاه متالوژی رازی ، به مشتری ارائه می گردد .

2-1-لوله های عبور دود (لوله های آتش): این لوله ها  مطابق استاندارد 4231 از نوع بدون درز و آتشخوار  و مطابق با استانداردهای BS 3059 & BS3601،از لوله های St35.8 مطابق  با استاندارد  آلمانی استفاده می گردد.

توجه : این لوله های  آلیاژی کاملا مورد تایید شرکت بازرسی و اداره استاندارد و با اخذ گواهی از آزمایشگاه متالوژی رازی ، به مشتری ارائه می گردد .

3-1-میل مقاومهای مصرفی : از نوع آلیاژی و مورد تایید شرکت بازرسی و اداره استاندارد و با اخذ گواهی از آزمایشگاه متالوژی رازی در تهران می باشند

4-1-لوله های نازلهای تحت فشار : از نوع مخصوص مخازن تحت فشار و مورد تایید استاندارد می باشند

5-1-فلنجهای مصرفی : از انواع PN و یا ASTM استاندارد و کاملا تایید شده توسط گواهی معتبر می باشند

6-1- پیچ و مهر ه های مصرفی : از نوع استاندارد ASTMو دارای تاییدیه از کارخانه جات معتبر می باشند

7-1-مواد مصرفی در عایقکاری : از بهترین مواد مهندسی ایزولاسیون رایج در کشور و مورد تایید استاندارد می باشند

8-1-روکش دیگها : از ورق های استیل می باشند.

Raw coal-fired boiler
* – This type of boiler is capable of designing and installing super heated in the heat passes 2 and 3 there.
1-1 steel plates: plates used in the construction of the tank and boiler pressure parts manganese alloy sheet according to standard 4231 only to conform to BS 1501 standard English, is used.
Note: This sheet steels now fully accredited by the Department of Inspection and Standards and the certification of Razi Metallurgical Laboratory, the client offered.
2.1-pipes pass through the smoke (fire-tube): This type of seamless pipes and Tshkhvar 4231 standards and comply with the standards BS 3059 & BS3601, the standard German St35.8 tubes are used.
Note: This alloy tubes now fully accredited by the Department of Inspection and Standards and the certification of Razi Metallurgical Laboratory, the customer is offered.
3.1-mail Mqavmhay consumption of alloy and approved by the Bureau of Standards and the inspection and certification firm mystery of the Metallurgical Laboratory in Tehran.
4.1-pipe nozzles under pressure: a special type of pressure vessels and approved standards
5.1-flanges used: PN types or ASTM standard and are fully certified by the accredited certification
6-1 screws and seals the consumer: a confirmation of the ASTM standards and are accredited factories
7.1-Materials used in the insulation of the materials commonly used in the isolation engineered and approved standards
8.1-plated boilers of steel sheets are.