مراحل ساخت دیگ بخار زغال سنگ

دیگ بخار زغال سنگ

برشکاری و سوراخکاری ها با استفاده از تجهیزات مورد تایید شرکت بازرس فنی و اداره استاندارد انجام می شوند

    جوشکاری ها مطابق با دستورالعمل یا  WPS و مطابق الزامات استاندارد و به صورت کاملا فرآیندی و کنترل شده انجام می شوند

ست های غیرمخرب جوشکاری( NDT) زیر نظر کارشناس مورد تایید اداره استاندارد انجام می شوند

تست هیدرواستاتیک (تست با آب ) در حضور بازرس فنی و کارشناس اداره استاندارد و طبق دستورات  و الزامات اداره استاندارد انجام می شوند

مواد مصرفی در عایقکاری بدنه دیگ در خصوص کاهش  اتلافات حرارتی از بهترین مواد مورد تایید و استاندارد استفاده می گردد.

برای روکش دیگ نیز از ورقهای استیل استفاده می گردد.

برشکاری و سوراخکاری ها با استفاده از تجهیزات مورد تایید شرکت بازرس فنی و اداره استاندارد انجام می شوند

    جوشکاری ها مطابق با دستورالعمل یا  WPS و مطابق الزامات استاندارد و به صورت کاملا فرآیندی و کنترل شده انجام می شوند

ست های غیرمخرب جوشکاری( NDT) زیر نظر کارشناس مورد تایید اداره استاندارد انجام می شوند

تست هیدرواستاتیک (تست با آب ) در حضور بازرس فنی و کارشناس اداره استاندارد و طبق دستورات  و الزامات اداره استاندارد انجام می شوند

مواد مصرفی در عایقکاری بدنه دیگ در خصوص کاهش  اتلافات حرارتی از بهترین مواد مورد تایید و استاندارد استفاده می گردد.

برای روکش دیگ نیز از ورقهای استیل استفاده می گردد.

Cutting and drilling using standard office equipment and are approved by the Inspection Company

Welding in accordance with the instructions or the requirements in accordance with the WPS standard and are fully processed and controlled

Welding is non-destructive (NDT) are performed under the supervision of an expert approved by the Department of

Hydrostatic testing (testing the water) in the presence of an expert inspector of the Bureau of Standards and the Office of the directives and requirements of the standard are

The materials used in housing insulation to reduce heat loss from the boiler in the standard and approved materials are used.

To recap for the sheet steel used.

Cutting and drilling using standard office equipment and are approved by the Inspection Company

Welding in accordance with the instructions or the requirements in accordance with the WPS standard and are fully processed and controlled

Welding is non-destructive (NDT) are performed under the supervision of an expert approved by the Department of

Hydrostatic testing (testing the water) in the presence of an expert inspector of the Bureau of Standards and the Office of the directives and requirements of the standard are

The materials used in housing insulation to reduce heat loss from the boiler in the standard and approved materials are used.

To recap for the sheet steel used.