دیگ روغن داغ چیست؟

دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ به تجهیزاتی گفته می شود که برای گرمایش روغن های مخصوص حرارتی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد این نوع بویلر ها در صنعت جهت انتقال حرارت های غیر مستقیم در فرآیندهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند

 

دیگ روغن داغ از ساختمان دو کوئلی مرسوم به طرح آلمانی ساخته می شود

یک دیگ روغن داغ علاوه بر تجهیزات متعارف مانند مشعل و پمپ سیرکوله نیاز به تجهیزات دیگر شامل منبع انبساط وغیره نیز دارد

Hot oil boiler is equipment is said to be Heating oil is used for heating in various industries. This type of boiler in the industry for indirect heat transfer in different processes are used

Hot oil boilers of conventional German design made ​​of two coils

A pot of hot oil, in addition to conventional equipment, such as burners and a recirculating pump, expansion tank, etc. There is also a need for other equipment

Test Bkhar, boiler boiler boiler Brqy, Bnd, rice water boiler boiler boiler Atvshvyy, Ansar, Iran Bvylr, boiler boiler boiler Aystadh, Btn, Brqy, boiler boiler boiler for oil Frvsh, Dagh, construction of two coils