تصفیه آب به روش کلر زن گازی

كلرزن استخر

سیستم کلرزن گازی شامل دستگاه تزریق دیواری اتوماتیک به همراه دستگاه وکیوم رگلاتور و نیز دستگاه انژکتور به همراه بوستر پمپ  و دستگاه تعویض کننده  و دستگاه آنالایزر جهت نشان دادن میزان کلر باقی مانده به همراه پمپ نمونه گیری و تابلوی فرمان و  نیز سیلندر گاز در نظر گرفته شده است.

گاز کلر در سیلندرهای فلزی به ابعاد متفاوت قرار دارد که محتوی 2 تا 50 کیلو گرم کلرند. برای ایستگاههای مهم ، مخزنهای 500 تا 1000 کیلوگرمی کلر استفاده می‌شود. در قسمت پایین این ظرفها ، کلر به حالت مایع و در قسمت بالا به حالت گاز است. فشار گاز کلر با فشار میعان آن در دمای محیط برابر است. برای تاسیسات متداول که دبی کار خیلی بزرگ نیست، فاز گازی سیلندر به کار برده می‌شود.

بتدریج که از مقدار گاز کاسته می‌شود، کلر مایع ، تبخیر و جانشین آن کم می‌شود، طوری که فشار ثابت می‌ماند. مقدار فشار در دمای C ˚ 15 برابر 6 بار است و با افزایش دما، فشار نیز افزایش می‌یابد (4 بار در C ˚ 2 و 12 بار در C ˚40 ). پس دبی گاز بستگی به دما دارد، اما به سطح تبخیر بستگی دارد، یعنی به سطح مقطع سیلندر.

بدیهی است که برای یک سیلندر کوچک از دبی 100گرم در ساعت (تا 10کیلوگرم) و برای یک سیلندر بزرگ از 400 گرم در ساعت (15 تا 50کیلوگرم )نمی‌توان بالاتر رفت. به‌منظور ایجاد سطح تبخیر بیشتر، مخزن های سیلندری افقی قرار داده می‌شوند.

اصول سترون‌کردن با گاز کلر به این صورت است که گاز کلر پس از کاهش قبلی فشار با آب مخلوط می‌شود و سپس شیره کلردار حاصل طبق مقادیر تعیین شده بوسیله مهندس شیمی، در آب مورد تصفیه وارد می‌شود.

Gas chlorination system includes automatic injection device wallpaper With a vacuum regulator and injector system with booster pump and the shifter And to show the amount of residual chlorine analyzer system with sampling pump and control panel Gas cylinders are also considered.
Chlorine gas in metal cylinders of different sizes, which contains 2 to 50 pounds Klrnd. For most stations, tanks 500 to 1,000 pounds of chlorine are used. At the bottom of the tank, chlorine is a gas to a liquid state and at the top. Chlorine gas pressure in the condensing pressure is equal to the ambient temperature. For facilities that discharge current is too large, cylinder gas phase is used.
Gradually decrease the amount of gas, liquid chlorine, and its successor, the evaporation is low, so that the pressure remains constant. C ˚ 15 times the amount of pressure at 6 bar and temperature increases, the pressure increases (4 times C ˚ 2 and 12 C ˚40). The gas flow rate is dependent on temperature, but depends on the evaporation surface, ie the surface area of ​​the cylinder.
Obviously, for a small cylinder at the rate of 100 g (10 kg) and to a large cylinder of 400 g per hour (15 to 50 kg) was not higher. In order to create more surface evaporation, Cylindrical tanks are placed horizontally.
Principles of sterilization with chlorine to form chlorine gas is then Previous reduce the pressure of the sap mixed with water and then the amount of chlorine produced Determined by chemical engineer, enters the water treatment plant.

Brnj, boiler boiler boiler or boilers Svna, selling industrial water treatment and waste water treatment Snty, Atvmatyk, injection Bkhar, Gaz, Dubai Industrial Water Purifier ro, softener system water, cross Sylndr, Gazy, phase chlorination system Gazy, Myan, pressure gas sample pump Mandh, Klr, levels of chlorine residual chlorine in cylinders Gyry, metal