سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی

یکی از شایعترین  مشکلات آب برای استفاده خوراکی و همچنین استفاده از آب در قسمت های گوناگون صنایع وجود املاح کلیسیم و منیزیم با ستبریه بیشتر از اندازه نرمال است که سختی به ان گفته می شود. غالبا در منابع آب زیر زمینی به خاطر گذر  آب از لایه های مختلف خاک ، سختی آب بیشتر از منابع آب سطحی است. از لحاظ بهداشتی سختی بیش از اندازه آب باعث نابسامانی در گوارش غذا و نیز به وجود آمدن سنگ کلیه خواهد شد به صورتی که بیشترین سختی  مجاز سختی کل برای استفاده آب آشامیدنی 500ppm است. اما می شود نتیجه گرفت که بی وزن کردن آب در تأسیسات صنعتی به مراتب بسیار با اهمیت تر و فوری تر از موارد تأمین نیاز های خانگی و شرب است به این دلیل که در بیشتر صنایع آب مورد بهره برداری قرار میگیرد و در قسمت های پروسه و تولید می بایست بسیار خالص و بدون املاح باشد و اقتضا می کند که سختی آب خروجی از دستگاه سختی گیر دائما صفر پی.پی.ام باشد. برای از بین بردن سختی آب روش های گوناگونی هست که می شود گفت رایج ترین روش ها برای حذف سختی بکارگیری از سختی گیر های رزینی ( تبادل یونی ) و همچنین روش شیمیایی سختی گیری است .

Often underground water resources for water passing through the different layers of soil, water hardness is higher than surface water resources. Health is hardly too much water, causing chaos in digestion as well as the development of kidney stones will be.
If the maximum permissible total hardness for use in drinking water hardness is 500ppm.
But it concluded that the weight of water in industrial plants is far more important and more urgent needs of domestic and drinking
Because the water used in most industries and in the production process must be very pure and without salt
And demands that the hard water softening plant output is always zero Py.py.am.
A variety of methods for removing hard water is said to be the most common way to remove the hard use of a water softener resin (ion exchange) as well as chemical methods is softening.

Device Gyr, hard sand filter system, reservoir water softener cationic resin, agriculture, water softener, softening prices, the price of water softener, water softening domestic prices, the price of industrial water softener, water softener package price, price softener-mail, the price taker, the price softener magnetic water softener package price, catalog softening Radiator, Kate softener

  • سختی گیر رزینی آب خانگی language:fa
  • قیمت سختی گیر الکترونیکی