دستگاه صنعتی دی اریتور

دستگاه صنعتی دی اریتور

آب حلال  بسیار خوبی ربرای گازهای  اکسیژن O2 و دی اکسید کربن CO2 ،ازت و سایر گازهای آزاد می باشد.هر چه درجه حرارت آب پایین تر  و یا آب ساکن تر باشد پتانسیل  تمرکز  گازها در آن بیشتر خواهد بود و به تدریج که آب گرم می شود ویا توسط پمپها به حرکت در می آید گازهای موجود در آب آزاد شده ودر نتیجه  در جداره  لوله ها و دستگاههای حرارتی ایجاد خورندگی می نمید. با ازیاد  درجه حرارت آب، میزان خوراندگی بیشتر شده و به همین جهت در دیگهای  بخار که از درجه حرارت  بسیار  بالایی بر خوردار هستند،گازهای موجود در آب یکی از دشمنان  سر سخت به حساب می آیند،علاوه بر این،وجود گازها در سیستم های حرارتی  و تمرکز انها در یک نقطه از سیستم موجب کاهش راندمان انتقال حرارت شده و در صورت ایجاد انبساط ناگهانی،عملکرد با اختلالات شدید مواجه خواهد شد.

دستگاه دی اریتور ABساخت این شرکت جهت حفظ گازهای محلول در آب با در نظر گرفتن کلیه جوانب مهندسی طراحی می گردد و بدلیل برخورداری از دقیق ترین کیفیت فنی حداکثر صرفه جویی را در انرژی را به همراه دارد.

مزایای دستگاه دی اریتور

1-کاهش اکسیژن محلول در آب تا حداقل  مقدار 0/005PPM

2-حذف کامل گازهای  دی اکسید کربن محلول در آب

3-افزایش درجه حرارت آب جبرانی Mack up بویلرها تا نقطه جوش آب در دی اریتور های دارای مبدل حرارتی تا درجه حرارت بخار به منظور جلوگیری از شوک حرارتی در داخل تیوبهای دیگ بخار.

4-جدا نمودن هوای موجود در آب و جلوگیری از اثرات ناشی از تراکم  در دیگ بخار

5-بازدهی کامل در جریان های متغیر به میزان 100-5 درصد دبی آب ورودی دستگاه.

6-حداکثر میزان اتلاف بخار کندانس شده نسبت  به دستگاه  مشابه و صرفه جویی در آب و انرژی حرارتی مصرفی.

7-جنس برج دی اریتور از نوع استنلس استیل بوده و دچار زنگ زدگی نمی شود.

تذکر

جهت طراحی و ساخت دی اریتور لازم است اطلاعات زیر ارائه گردد.

1-مشخصات شیمیایی آب مصرفی

2-مدت زمان کاری دستگاه دی اریتور

3-حجم آب مورد نیاز برای مصرف

Water is a good solvent for gases, carbon dioxide, oxygen, O2 and CO2, nitrogen and other gases are released. The water temperature is below or above the still water The greater the potential concentration of gases And gradually the hot water or put into motion by pumps Gases in free water, resulting in the plumbing and heating systems is corrosive. With an excess of water temperature, the more Khvrandgy and therefore at a very high temperature boilers are entitled,
Gases in water is one of the enemies are hard to count, Furthermore, the presence of gases in thermal systems and focusing on a point system reduces the heat transfer efficiency And in case of sudden expansion, the performance will be faced with severe disorders.
Deaerator Company communication device suab pishro gas to maintain the water with regard to all aspects of engineering design is
And because of having the most accurate technical quality with maximum savings in energy is.
Advantages deaerator
1. The reduction of dissolved oxygen in water is the minimum 0 / 005PPM
2. The complete removal of carbon dioxide gas dissolved in water
3. Mack up boiler makeup water temperature to the boiling point of water vapor in the deaerator with heat exchanger temperature to avoid thermal shock to the boiler tubes.
4. Separation of air in the boiler water and prevent the effects of density
5. The total efficiency of the variable flow rate of the input device 100-5.
6. The maximum level of the condensed steam than similar devices and save water and thermal energy consumption.
7. deaerator tower of stainless steel and has no rust.
Caution
The following information is needed to design and build the deaerator.
1. Chemical characteristics of water consumption
2. The duration of action of the deaerator
3. The amount of water needed for consumption

Industrial water softener, deaerator tank, condensate tank, deaerator is, making the deaerator, manufacturer deaerator, deaerator system design deaerator, the deaerator, deaerator sale price deaerator, calculate the deaerator, deaerator tank source deaerator, deaerator map, the deaerator, use the deaerator