نحوه نصب تانک تحت فشار

مخزن ذخیره آب

تانک تحت فشارروی زمین نصب می شود و نسبت به برج آب بسیارارزانتر درمی آید و دسترسی به آن بسیار راحت تر از برج آب می باشد و مشکلات نگهداری برج آب را ندارد, تامیت فشار توسط هوای فشرده می باشد که در بالای تانک قرارمی گیرد و با فشار خود آب را تحت فشار قرار می دهد, این فشار باید برابر فشار پمپ (Head) باشد تا شبکه تحت فشارنسبتا ثابتی قرار گیرد و متعادل (Balance) باشد از طرفی چون هوا به مرور زمان درآب حل می شود لذا فشار هوای محبوس بالای تانک, کاهش می یابد .سطح آب به دلیل غلبه فشار پمپ به فشار هوا بالا می آید تا هوا متراکم شده و فشارآن برابرفشار پمپ شود به همین علت سعی می شود که تانک های تحت فشار دارای قطر کم و ارتفاع زیاد باشند تا سطح تماس آب با هوا کمتر باشد ( البته از نظر مقاومت مصالح نیز موضوع مهم است ) باید توجه داشت که هرچه فشار بیشتر باشد حلالیت هوا درآب بیشتر می شود. البته چون بیشتر مواقع تانک های تحت فشار را درمحل های مسقف نصب می کنند گاه به دلیل محدودیت ارتفاع مسقف اتاق ,ناچار می شوند از مخازن تحت فشار افقی استفاده کنند که سطح تماس آب و هوا بسیار زیاد می شود.

Fsharrvy tanks under the ground and to the water tower Bsyararzantr becomes much easier access to the water tower and water tower maintenance problems does Tamyt pressure compressed air is placed at the top of the tank and pressure water is put under pressure, the pressure must be equal to the pressure pump (Head) to be fixed networks Fsharnsbta score (Balance) Since the air is gradually dissolved in water so that the trapped air pressure tanks, reducing Finds.
Nzrmqavmt Nyzmvzv of materials is important) should be noted that the higher pressure air, water solubility increases. Because Byshtrmvaq tanks in place of the covered installations Fsharra sometimes due to height restrictions roofed room, they have to use the vessels Fsharafqy the weather becomes very large surface area.Gyr, hardly the storage tank water pumps chlorine female anti Askalant sales price anti Askalant price of reservoir water storage, water storage tanks and agricultural storage tank water storage, water storage tank household water storage tank building, water storage tank polyethylene, fuel storage tanks, storage tanks, cement, oil storage tanks, compressed air storage tank Hva, storage tank, storage tank Gaz, gasoline storage tank, water storage tank catalog