ساخت و نصب سیستمهای تصفیه آب صنعتی در شرکت

انواع فیلتر و دستگاه نیمه صنعتی

فیلتر شنی: جهت حذف املاح معلق از جمله گل و لای ، باکتری ها و پلانگتونها

فیلتر کربن اکتیو: به منظور حذف رنگ، بو، طعم نامطبوع آب، کلر اضافی، مواد آلی

دستگاه سختی گیر: به روش آب آهک گرم یا سرد برای مواردی که میزان قلیاییت آب بالاست

دستگاه دی الکالایزر ( قلیاییت زا ): جهت کاهش قلیائیت آب بیلر

دستگاه دی اریتور: جهت حذف کلیه ی گازهای محلول در آب ( گاز کربنیک- اکسیژن ) و جلوگیری از ایجاد محلول در آب

دستگاه دی آیونایزر: جهت حذف کلیه ی املاح معدنی محلول در آب توسط رزین ( تهیه آب بدون یون )

سیستم اسمز معکوس ( RO ) : به منظور تهیه آب بدون یون

دستگاه تزریق کننده مواد شیمیایی

مبدل حرارتی

دستگاه سیکلون ( شن گیر ): به منظور حذف ذرات شن و ماسه

 

Fabrication and installation of industrial water treatment systems in the suab pishro associated
The sand filter: To remove suspended salts such as mud, bacteria and Plangtvnha
Active carbon filter: To remove color, odor and unpleasant taste of water, additional chlorine, organics
Softening plant: lime juice, hot or cold technique for cases where the high alkalinity
D Alkalayzr (alkalinity generated): To reduce the alkalinity billion
Deaerator device: To remove all dissolved gases (oxygen gas Krbnyk-) and prevent water
D Yvnayzr: To remove all minerals and water soluble resin (produced water without ions)
Reverse osmosis (RO): In order to provide water without ions
Chemical injection device
Heat exchanger
Cyclone devices (sand stuck) to remove sand particles

Yvnayzr, D D D Alkalayzr, Arytv, softener hardness tester Gyr, Mkvs, osmosis systems, water treatment systems, communication Snty, suab pishro, Shny, filter carbon filter Aktyv, Plangtvnha