انواع دستگاههای کلرزنی آب شرب

سيستم كلرزنی

تجهیزات و دستگاههای کلرزنی رحسب نحوه استفاده از کلر به دو نوع کلی تقسیم می شود :

الف ) تزریق کننده های گازی

ب ) تزریق کننده های مایع ( هیپوکلریت کلسیم با آب مخلوط شده و محلول حاصل به آب تزریق می شود ).

به نوع اول دستگاه کلرزنی آب ، اصطلاحاً کلریناتور و به نوع دوم هیپوکلریناتور می گویند . برای کلرزنـی آب شـهری

بهتر است از نوع اول و برای گندزدایی آب اجتماعات کوچک و برای اردوگاههـا ، پادگانهـا و کارخانـه هـا از نـوع دوماستفاده شود و در غالـب منـاطق کوچـک و شهرسـتانها نیـز بـا توجـه بـه امکانـات و شـرایط موجـود بهتـر اسـت ، هیپوکلریناتورها مود استفاده قرار گیرند .

نحوه تزریق کلر بستگی به امکانات موجود و نوع کاربرد کلر دارد . از دستگاههای کلرزنی جهت گنـدزدایی آب شـرب اجتماعات و صنایع ، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرها و صنایع ، استخرها و … استفاده می شود .

Rhsb the use of chlorine chlorination equipment and systems can be divided into two general types:

A) The gas injector

B) injection of liquid (water mixed with calcium hypochlorite solution is injected into the water).

The first type of water chlorination system, and the second type is called Klrynatvr hypochlorinator  say. The chlorinated water

Better than the first, and for water disinfection for small communities and camps, barracks and factories of the second type is used

 And in most areas and small cities are also considering the possibility of

And the current situation better,  hypochlorinator mode used.

The chlorine injection depends on the resources available and the application of chlorine. Chlorination systems for disinfection of drinking water and industrial communities, cities and industrial waste water, waste water treatment, swimming pools, etc., are used.

Electronic water softener, water softener package, THMs cationic softener, water disinfection, disinfection of pool water with ozone water disinfection with uv, water disinfected with chlorine, nitrates in drinking water, drinking water nitrate, nitrate water Arak, nitrate salt water, chlorine water, chlorine Facebook, barking Claire, Claire’s