مزیت های سیستم آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای

انجام عملیات زراعی همزمان با آبیاری و صرفه جویی در میزان اب دهی ، کنترل ساده تر علفهای هرز و آفات و امراض ، عدم نیاز به مسطح کردن جاده و سرویس و ایجاد کانال ، امکان استفاده از کودهای شیمیایی و سموم همراه با آبیاری ، جلوگیری از فرسایش و شستشوی مواد آلی و معدنی خاک ، افزایش راندمان تولید و نیز امکان استفاده از آب شور

شرکت در جهت حمایت سازمان های کشاورزی و اداره جات ترویج سیستم های آبیاری تحت فشار اقدام به تولید این لوله ها بافشار کاری 5/2 ، 4 و 6 اتمسفر نموده است .

and washing of organic matter and mineral soil, increase production efficiency and also the possibility of using salt water.
Caspian relationship Rshya agricultural organizations and offices to support the promotion of irrigation systems to produce the pipes with working pressure under 2.5, 4 and 6 is.

Softeners, filters, charcoal, water softener, carbon filter, softener magnetic water softener magnetic water softener, the softener resin, magnetic water softener, softener and anti-sedimentation, softening polyphosphate, softener package, selling charcoal filter Aktyv, carbon filter, charcoal filter hood, domestic activated carbon filter, activated carbon filter price, the use of activated carbon filters