سه دلیل برای اینکه شما نیاز به نوشیدن آب یونیزه قلیایی دارید.

تاثیرات آب یونیزه

دلیل اول: بازگرداندن pH بدن، به حالت خنثی است ( میزان pH در حدود 7/4) . بدن با pH خنثی ، بدنی سالم است. اگر pH بدن کمتر از 8/6 باید، بدن اسیدی خواهد بود. در بدن اسیدی بیماری ها به راحتی توسعه پیدا می کنند. نوشیدن آب یونیزه قلیایی iWater می تواند pH بدن را در محدوده 8/6 تا 8/7 قرار دهد.

دلیل دوم: نوشیدن آب یونیزه قلیایی iWater که دارای خوشه های ریز مولکولی هستند، بدن را هیدارته می کند. میکرو  خوشه ای بودن مولکولهای آب، یعنی اینکه مولکولهای آب یونیزه قلیایی نسبت به آب معمولی ریزتر است. بدن ما می تواند به سرعت این مولکولها را جذب کرده و هیدراته شود. نوشیدن این آب به سم زدایی بدن در طی تعریق بدن و… کمک می کند.

دلیل سوم: دستگاه آب یونیزه قلیایی iWater، آبی تولید می کند که به میزان زیاد آنتی اکسیدان است. آنتی اکسیدان باعث خنثی سازی و حذف رادیکالهای آزاد می شود که دلیل ایجاد صدمه به سلولهای بدن هستند. آنتی اکسیدان باعث جلوگیری از عوارض ناشی از افزایش سن، سرطان، پوکی استخوان، خستگی مزمن و بیماریهای مختلف می شود.

First, restore the body’s pH, the state is neutral (pH of about 7.4). PH neutral body, healthy body. If the body’s pH is less than 8.6 should be acidic body. Easily develop the disease in the body acidic. Drinking ionized alkaline body pH in the range of 8.6 to 8.7 iWater can be.
Second, drinking alkaline ionized water iWater with small molecular clusters, to hydrate the body. Micro cluster of water molecules, the molecules are ionized, alkaline water is smaller than normal water. Our body can quickly absorb these molecules to be hydrated. Drink water to detoxify the body and helps the body during exercise.
The third reason: alkaline ionized water machine iWater, blue produces a high amount of antioxidants. Antioxidants will neutralize and eliminate free radicals that cause damage to cells in the body. Antioxidants prevent the complications of aging, cancer, osteoporosis, chronic fatigue and cause various diseases.

Soft Water, Hayzhnyk, Pure Water, Group Joker, household water treatment machine soft water, domestic water purifier soft water, home water treatment system in Karaj, home water purifier price in Tehran, Karaj home water purifier, water treatment costs soft water, the price of water treatment water tek, price of treating water tek, the price of home water purification water tek, representing water safe in Tehran, representing water purification water safe, representing water purifier water safe