منابع تأمین آب در تهران دستگاه تصفیه آب

منابع تأمين آب در تهران دستگاه تصفیه آب

سهم سرانه آب در تهران بسیار پایین تر از حتی میانگین کشوری است ، آب تهران از چه منابعی تأمین می شود ؟

در تهران توان و تنوع منابع آب زیاد نیست ، زیرا آب مردم را از چند رودخانه محدود دشتهای استان تهران تأمین می کنیم . رودخانه هایی که به طور عمده به سمت شهرهای پر جمعیتی مانند تهران و کرج می آْیند که دست کم 9 میلیون نفر جمعیت شهری را در خود جای داده اند و به معنای دیگر 70 % جمعیت شهری در این مناطق سکونت دارند .

به همین دلیل نیز مراقبت از این دو رودخانه که جزءاصلی ترین منابع تأمین آب هستند  برای ما بسیار مهم است .

البته باید بدانیم که در سرشاخه های این رودخانه ها ظرفیت های آلوده سازی بسیاری وجوددارد

باید بگوئیم چون آب آشامیدنی ، شهری و روستایی باید از استاندارد های بلالایی برخوردار باشد حساسیت های بیشتری رانیز میطلبد .

ظرفیت های آلوده سازی در حوزه های رودخانه کدام ها هستند ؟

از جمله این ظرفیت ها می توان به ساخت و ساز هایی که در این حوزه ها صورت می گیرد .

این ساخت وسازها برخی در حریم رودخانه ها هستند و برخی دیگر در حوزه آبی صورت می گیرد ، اما چون زهکشی آنها به سمت رودخانه هااست ، باید دقت بسیاری دراین زمینه شود .

بحث دیگر گردشگری است که در این زمینه باید سرویس های مناسب و سیستم های جمع آوری زباله ها پیش بینی شود ، مورد دیگر فعالیت های نیمه صنعتی و نیمه خدماتی مانند برخی کارگاه ها ، کارخانه ها ی کوچک ، رستورانها و .. هستند که باید به آنها توجه بیشتری شود . البته دامپروری و دامداری ها نیز از دیگر عوامل آلایندگی در منطقه به حساب می آیند .

Tehran’s per capita water share is much lower than even the average country, which supplies water to Tehran?

In Tehran, the power and diversity of water resources is not high, because the water from a river plains Tehran’s limited supply of them. Rivers mainly in the densely populated cities such as Tehran and Karaj are at least 9 million urban population in its place and meaning of the urban population in these regions live 70%.

This is why taking care of the river where the water supplies are most Jz’asly is very important to us.

Of course, we need to understand that there are many branches of the rivers contaminated capacity.

To say as drinking water, urban and rural areas should be Blalayy standards Ranyz requires more sensitivity.

Capacity building in river basins which are contaminated?

Including capacity building that can be done in these areas.

The construction of the river, while others are done in the water, but because the drainage to the Haast River, must be very careful in this area.

The other is tourism in this area should be adequate services and waste collection systems predicted, the other semi-industrial activities and services as part of workshops, small factories, restaurants, etc. that must be They pay more attention. The livestock and dairy farms in the area are also other emission factors.\

Mkvs, osmosis water purification sure, water purification soft water desalination desalination Khvrshydy, Snty, Ha, desalination desalination desalination of housework Ha, Khvrshydy, desalination and water desalination core Ay, Ayy, a wick water desalination water treatment water treatment system Syf, Syf, water system Syf, Syf, water site design company Syf, water desalination troubleshooting Khvrshydy, freshwater Kn, price of water agencies water Syf, Saif Water agencies in Tehran Water Syf, Saif price