کاربرد اوزون در صنایع شیلاتی

دستگاه اوزون زنی در صنایع شیلاتی

کاربرد ازن در صنایع شیلاتی در  دهه های اخیر پیشرفت های انجام شده در الکترونیک و فن آوری تولید ازن باعث ابداع نسل جدید دستگاههای فشرده و کم حجم تولید ازن و استفاده ی بیش تر از این ماده شده است کاربردهای ازن در صنایع شیلاتی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: شستشوی آبزیان چناچه ماهی و میگو پس از صید برداشت با آب ازن زده شده شستوشو شود ماندگاری آن به دلیل کاهش بار میکروبی افزایش می یابد ویوله این افزایش زمان را 5 روز گزارش کرده است.براساس همین گزارش کیفیت میکروبی آب دریایی که حاوی باکتری هایی نظیر باسیلوس (تایفوس) و باسیلوس (کولی) بوده است را با استفاده از ازن به کیفیت میکروبی آب آشامیدنی کاهش داده است ویوله مشاهده کرد که تماس آب حاوی ازن با سخت پوستان دریایی هیچ اثری بر طعم یا ظاهر آن ها ندارد از این رو پیشنهاد کرد برای کم کردن بار آلودگی سخت پوستان دریایی از آب سرد شده ی حاوی ازن استفاده شود استفاده از یخ حاوی ازن برای خنک سازی انجام شده در این خصوص حاکی از آن است که استفاده از یخ حاوی ازن در کاهش شمارش کلی میکروب ها تاثیر بسیار زیادی دارد در این مطالعه تعداد کل باکتری ها بعد از 12 روز نگهداری ماهی با یخ معمولی و یخ حاوی ازن به ترتیب2800000 و 90000 شمارش شده است مطالعه ی سالمون و گال در این زمینه حاکی از آن است که چنانچه ماهی تازه در زیر یخ حاوی ازن نگهداری شود کیفیت خوراکی خود را به مدت 12-16 روز حفظ می کند همچنین کیفیت ماهی تازه ای که در یخ تولیدی از آب کلر زده شده نگهداری شده بود بعد، از 8 روز غیر قابل خوردن گزارش شده است. براساس گزارش گراهام و همکاران استفاده از ازن در خنک سازی و نگه داشتن ماهی سفید می تواند ماندگاری آن را 50% افزایش دهد گندزدایی سطوح و تجهیزات فرآورش بررسی ها نشان داده است که ازن 50 درصد قوی تر از کلر در نابودی میکرو ارگانسیم ها است و سرعت نابودی آن بیش از 3 مرتبه استفاده از ازن سطح ایمنی محصول را در برابر باکتری های بیماری زا نظیر (آی کولا) افزایش می دهد.

هنگام استفاده از ازن در نظافت و گند زدایی واحدهای فرآوری آبزیان اقدام های زیر را باید انجام داد:تمرکز کردن سطوح و تجهیزات از باقی مانده ی ماهی میگو پاشش آب حاوی ازن به سطوح و تجهیزات بدون استفاده از دیگر مواد شیمیایی / گندزدا

The use of ozone in the seafood industry in recent decades developments in electronics and ozone production technology developed a new generation of compact equipment to generate ozone and use of this material is more than the application of ozone in the seafood industry can be attributed to divided as follows: If a fish cleaning fish and shrimp harvested with ozone water has been collected after washing the shelf life is increased because of the reduced microbial load violet The increase in time is 5 days.
According to this report, which contains bacteria such as Bacillus marine water quality (Typhus) and Bacillus (LCM) has been using ozone to reduce microbial quality of drinking water violet observed that contact with water containing ozone crustacean no effectcontaining ozone in reducing the total number of microbes dramatic effect in this study, the total bacteria after 12 days the fish with conventional ice and ice containing ozone, respectively 2800000 and 90000 counts have been studying salmon and Gal in this area show that if the fish under the ice kept ozonated quality of your food for 12-16 days, maintains that the quality of fresh fish on ice was kept from chlorinated water after 8 days of non eat have been reported. Graham and colleagues report on the use of ozone in cooling and keep the fish can increase its shelf-life by 50% disinfection of surfaces and equipment, processing studies have shown that ozone is 50 percent more powerful than chlorine in destroying micro-organisms and is The use of ozone destruction rate of more than 3 times the level of product safety, such as pathogenic bacteria (E. coli) increases.

When using ozone in the cleaning and disinfection of fish processing units to do the following:

The focus of surfaces and equipment from the remaining shrimp Spraying water containing ozone levels and other equipment without the use of chemicals / disinfectant

Al-Kawthar water treatment, water purification Hayzhnyk, water purification soft water, domestic water treatment innocent, household water treatment tank, Mashhad Household water treatment, household water treatment Niagara, household water purification nitrate, domestic water purifier 6 stage, devices household water purification soft water, domestic water purifier nitrate, domestic water purifier makes more Seif, the price of household water purifiers soft water, soft water price domestic water purifier, household water treatment dealers, importer of household water treatment, household water treatment import