دبی جریان بهینه در فیلترهای شنی تحت فشار (سرعت)

جریان بهینه در سرعت بالا

برای بیشتر شدن اثر فیلتر، باید مطمئن شد آب در دبی بهینه خود میباشد. مهم ترین یافته ها از تست ها نشان میدهد که سرعت بالای جریان روی فیلتراسیون و زمان لازم برای جمع کردن آلودگی ها تاثیر دارد.

سرعت بالای جریان، سبب کوتاه تر شدن زمان فیلتراسیون گشته و تصفیه را سخت تر میکند. “سرعت بالا” به معنی سرعتی بیش از حد معین در لوله می باشد.

مثلا سرعت  fps10 سرعت بالایی است.

این مقدار حدودا  70gpm در لوله PVC 1 اینچی و 10gpm برای لوله PVC 2 اینچی مطلوب میباشد.

برخی از مهندسین ادعا میکنند، سرعت بالاتر، تصفیه بهتر.

ولی این چیزی مغایر با آن است که در عمل اتفاق می افتد. اگر شما در یک فیلتر جریان سریع آب را عبور دهید عملا فیلتر فرصت گرفتن میکروب ها و باکتری ها را نخواهد داشت. مشکل سرعت بالا این است که شما فقط جریان را از درون فیلتر میرانید بدون اینکه عمل خاصی روی آب انجام شود.

سرعت های پیشنهادی بین 5 تا 9  2 gpm/ft میباشد.

To further filter effect, you must make sure the water is at its optimal rate. The most important results of the tests show that the current high rate of filtration and pollution affect the time required to collect.

High flow rate, shorter lead times and filtration treatment was difficult. “High speed” means the tube is given too fast.
For example, a high rate of speed fps10.

 This is about 70gpm in PVC 1-inch pipe and PVC 2-inch pipe is good for 10gpm.

Some engineers claim, faster, better treatment.
But this is contrary to what happens in practice. If you live in a fast flow of water through the filter actually filters do not have the opportunity to germs and bacteria. The problem is that you can only speed up the flow of water through the filter Myranyd without specific action to be performed.
The proposed rate is between 5 to 9 2 gpm / ft is.

Aqua Water Purifier Claire, Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Kvatk, Hormozgan soft water desalination, desalination hybrid, Hormozgan urban waste water, municipal water and wastewater, desalination, industrial, alkaline ionized water, ionized water machine now, WWC city of Hamadan, how we ionized water, chlorination tanks, water tanks, chlorine, chlorine reservoir