عمده‌ترین کاربرد دستگاه تصفیه آب صنعتی

عملکرد تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی به منظور تهیه و تولید آب شرب از آب های شور ( مصارف شرب )

دستگاه تصفیه آب صنعتی در تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت رشد سریع دام و طیور

دستگاه تصفیه آب صنعتی در تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی , گلخانه‌ای

دستگاه تصفیه آب صنعتی دوبل جهت تامین و تولید آب فرآیندی کارخانه‌های داروسازی و لوازم آرایشی

دستگاه تصفیه آب صنعتی در تامین و تولید آب فرآیندی کارخانه‌های پتروشیمی، فولاد، نساجی، کاغذ سازی، رنگ‌سازی و

دستگاه تصفیه آب صنعتی در تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

دستگاه تصفیه آب صنعتی به منظور تامین و تولید آب دیگ های بخار ، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی در تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستانها

دستگاه تصفیه آب صنعتی جهت بازیافت پساب های صنعتی

Industrial water treatment system to produce potable water from salt water (drinking)

Industrial water treatment equipment and water supply needed for rapid growth of livestock and poultry

Industrial water treatment equipment and water supply for agriculture, greenhouse

Double industrial water treatment system for supplying water and process industry, pharmaceutical and cosmetics

Industrial water treatment and water supply systems in the process industry, petrochemical, steel, textile, paper making,
Paint

Industrial water purification system water used in the production of steam and combined cycle power plants

Industrial water treatment system to supply water and steam boilers, refrigeration systems and heat exchangers

Industrial water treatment and water supply systems in hospitals, dialysis machines

Industrial water treatment system for recycling industrial waste

Soft water, soft water company, the price of soft water, home water purification units in Tehran, Karaj home water purifier, home water treatment devices Branch, Water site Sfe, Safe water companies, water purification soft water prices, the price of a tek water, water treatment, the price of soft water, domestic water, water, water purification tek price, the price of water, soft water purifier, water purifier price of a tek water, water Safe