متداولترین روش برای حذف سختی آب

کاهش سختی آب

متداولترین روش برای حذف سختی آب استفاده از سختی‌گیرهای رزینی می‌باشد. مقدار سختی آب ، علاوه بر اینکه در آب‌های صنعتی خیلی حائز اهمیت است ، از نظر بهداشت عمومی نیز اهمیت خاصی دارد  . سختی آب کیفیتی است که بر اثر وجود بیش از اندازه نمک‌های محلول کلسیم و منیزیم و تا اندازه‌ای آهن ، منگنز ، آلومینیوم و روی در آن پدید می‌آید و سبب می‌شود که مصرف آب به طور کلی و به ویژه در صنعت با دشواری‌هایی مواجه شود .

بنابراین آب سخت (Hard water) آبی است که در آن مقدار زیادی مواد معدنی حل شده ، عمدتاً کلسیم و گاهی اوقات منیزیم وجود دارد . وقتی که آب باران از روی سنگ‌های نرم عبور می‌کند ، بعضی از مواد معدنی سنگ‌ها در آب حل شده و آن را سخت می‌کند . بدیهی است هر چه مقدار این مواد در آب بیشتر باشد آب سخت‌تر خواهد بود . سنگ‌های سخت مانند گرانیت به راحتی در آب حل نمی‌شوند و در نتیجه نواحی که در آنجا سنگ‌های سخت وجود دارند ، دارای آب نرم خواهند بود .

The most common method used to remove hard water softening resin Is. The hardness of water, industrial water, in addition to being very important in terms of public health is very important. So hard water (Hard water) water in which a large amount of dissolved minerals, mainly calcium and magnesium, there sometimes. When water passes from the soft rock, some of the minerals dissolved in water and it is difficult to rocks. Obviously, the amount of these substances in water, more water will be harder. Hard rocks like granite can not be easily dissolved in water, resulting in hard rock areas where there will be soft water.

Vatr, soft water treatment reverse osmosis, water softeners magnetic Point west aqua, magnetic water softener, magnetic water softener Aqua, magnetic water softener magnetic water softener Ansar, package, semi-automatic softener, softeners, softener and resin, magnetic water softener, softener and its variants, softener and anti fouling, low softener,Installing a water softener, Install a water softener,Map taker,Softener salt,Maintenance softener