روشهای تصفیه فاضلاب انسانی:

تصفیه فاضلاب انسانی

بطورکلی روشهای تصفیه فاضلاب را می توان به سه دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی نمود.

به ندرت اتفاق می افتد که یکی از روشهای گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد. بنابراین در اکثر موارد لازم است که ترکیبی از روشهای فوق استفاده شود. واحدهای تصفیه بر مبنای اصول کار یک یا ترکیبی از روش های به کار گرفته شده به منظور انجام عملیاتی خاص طراحی میگردند. بر اساس روش های استفاده شده، روش های تصفیه عموماً به دو دسته واحدهای عملیاتی و واحدهای فرآیندی تقسیم می گردند.

1- روشهای فیزیکی

از جمله روش های معمول تصفیه فیزیکی فاضلاب می توان به سیستمهای آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی، شناورسازی، چربی گیری و فیلتراسیون اشاره نمود.

2- تصفیه فاضلاب بهداشتی (روش های بیولوژیکی)

به آن دسته از روشهایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده میشود، روش های بیولوژیکی می گویند. در این روشها میکروارگانیسم ها (بویژه باکتریها) نقش اصلی را در فرآیند تصفیه برعهده دارند چرا که آنها با استفاده ازمکانیسمهای درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می کنند.

از آنجاکه سهم عمده ای از آلاینده های فاضلاب را مواد آلی تشکیل می دهند، استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین، طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند. در ذیل به بررسی برخی روشهای معمول در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می پردازیم.

3- روش لجن فعال با هوادهی گسترده

فرآیند تصفیه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی و مشکلات ناشی از آن اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصلاحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن میباشد. این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. همچنین پایداری و مقاومت سیستم نسبت به نوسانات کیفی و کمی ورودی افزایش یافته است. انعطاف پذیری و پایداری این سیستم سبب شده است که امروزه در کشور ما بطور گسترده ای از این روش برای تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی استفاده شود.

ملاحظات:

1- لجن دفعی این روش بسیار کمتر از لجن دفعی روش لجن فعال است.

2- لجن دفعی کاملا تثبیت شده بوده و نیاز به هضم ندارد.

3- این سیستم نسبت به تغییرات کیفیت فاضلاب و همچنین حجم فاضلاب ورودی روزانه مقاوم است.

4- توصیه می گردد که برای تصفیه فاضلاب های بهداشتی از این روش استفاده گردد.

5- چنانچه فاضلاب حاوی مواد سمی و شیمیایی با مقادیر بالا نباشد، این روش بطور موثری قابلیت کاربرد را برای تصفیه فاضلاب دارد.

6- استفاده از این روش برای ظرفیتهای 300-10 مترمکعب در روز بصورت پکیج فلزی و برای ظرفیتهای بالاتر بصورت بتنی پیشنهاد می گردد.

7- همانند روش لجن فعال به تجهیزات هوادهی نیاز دارد.

4- فرآیند Integrated Fixed-film Activated Sludge) IFAS)

در فرایند IFAS از تلفیق رشد چسبیده و معلق میکروبی بصورت همزمان استفاده می گردد. سیستمهای IFAS مزایای گسترده تر ی را نسبت به فرایندهای متداول لجن فعال (سیستم های دارای رشد معلق ) دارا هستند. این سیستم ها علاوه بر مقاومت بالا در برابر شوک های بارگذاری آلی و هیدرولیکی انعطاف پذیری و قدرت تصفیه بیشتری را دارا می باشند. مزایای ذکر شده در فوق با تعبیه مدیاهای مناسب در درون حوضچه هوادهی لجن فعال حاصل می گردد. ( با قرار گرفتن مدیا در داخل حوضچه هوادهی لجن فعال، زیست توده بیشتری تشکیل می گردد). (بدون آنکه سبب افزایش بارگذاری جامدات به حوضچه ته نشینی بگردد). در این حالت بدون نیاز به افزایش بخش سازه ای و تنها با افزایش مدیا و تغییر میزان هوادهی میزان بارگذاری آلی و هیدرولیکی به واحدهای لجن فعال افزایش می یابد. در واقع در این سیستمها زیست توده متصل به مدیا مسب افزایش راندمان عملکرد تصفیه فاضلاب می گردد. از طرفی با افزایش زیست توده مقاومت فرایند در برابر شوکهای بارگذاری آلی و هیدرولیکی افزایش می یابد.

5- روشهای شیمیایی

در روشهای شیمیایی فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به کمک افزودن موادشیمیایی و در نتیجه واکنشهای شیمیایی مواد صورت می گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روشهای فیزیکی می باشد. همین پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره برداری از روشهای شیمیایی می گردد. از این رو تا حدامکان سعی می شود که کمتر از روشهای شیمیایی در سیستم تصفیه استفاده شود. به علاوه هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی مورد نیاز در برخی موارد مانع بزرگی در کاربرد فرآیندهای شیمیایی است. روشهای ترسیب شیمیایی (انعقاد و لخته سازی) و گندزدایی با کلر وترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب محسوب می گردند.

Generally, water treatment methods can be divided into three main categories: physical, chemical and biological divided.
It rarely happens that one of the described methods can meet all the demands of the filtration system. So in most cases it is a combination of the above methods may be used. Treatment units based on the principle of one or a combination of methods employed are designed to perform specific operations. Based on the method used, the treatment is generally divided into two categories: unit operations and process units.
1. Physical methods
The usual methods of physical treatment of wastewater can be Shghalgyry systems, seed formation, sedimentation, flotation, filtration, grease and so on.
2. The sanitary wastewater treatment (biological method)
To those of the ways in which the biological processes used for wastewater treatment, biological methods are saying.
Since the lion’s share of wastewater pollutants are organic substances, biological methods are widely used for wastewater treatment is common. Biological methods can be low cost, wide range of pollutants to their treatment. The following discusses some common methods in biological wastewater treatment plants are discussed.
3. The extended aeration activated sludge process
These include increasing the hydraulic retention time and sludge age. These changes have caused considerably reduced the amount of waste sludge. The system stability and resistance to fluctuations in quality and quantity of input increased.
Remarks:
1. This method is much less waste sludge from the sludge is waste activated sludge.
2. The waste sludge has been firmly established and requires no digestion.
3. The quality of the drainage system as well as to changes in the volume of daily incoming waste water resistant.
4. Health recommended that this method be used for wastewater treatment.
5. If the waste contains toxic levels not high, this method is effectively applied to wastewater treatment.
6. The use of this approach for capacities from 300 to 10 cubic meters per day in metal packages for higher capacities are offered concrete.
7. The method as activated sludge aeration equipment needs.
4. The process of Integrated Fixed-film Activated Sludge) IFAS)
IFAS process of integrating suspended and attached microbial growth can be used simultaneously. IFAS systems have wider benefits compared to conventional activated sludge processes (suspended growth systems) possess. These systems are in addition to the high resistance to organic loading and hydraulic shocks have the flexibility and power, more refinement. The advantages mentioned above with the appropriate media embedded within the activated sludge aeration basin experience. (With the media within the activated sludge aeration tank, is mostly biomass). (Without increased solids loading to seek a settling basin). In this case, no need to increase the structural and the media with increasing organic loading rate and hydraulic units and the amount of aeration activated sludge increases. In fact, in these systems are connected to the Media Msb biomass is increasing the efficiency of wastewater treatment. Increasing biomass of resistance against shocks and hydraulic and organic loading increases.
5. Chemical methods
The chemical process of separation or conversion of pollutants, to help add chemicals and materials are the result of chemical reactions. The complexity of these processes is far more than physical methods. This complexity is due to the relative difficulty of the operation of the chemical methods. Therefore, where possible try to be less than the chemical methods used in the treatment system. In addition, the cost of purchase and maintenance chemicals needed in some cases a major obstacle in the application of chemical processes. Chemical deposition methods (coagulation, flocculation) and one of the most important chemical disinfection with chlorine and its compounds used in the water treatment industry.

Reverse osmosis, water purification west point, Aqua Water Treatment Wastewater Treatment Plant Life Yazd, domestic sewage, industrial wastewater treatment, wastewater hotel, aerobic wastewater treatment, wastewater treatment, Yazd, sewage treatment, waste water treatment, household water treatment urban sewage, waste water treatment, wastewater treatment systems, wastewater treatment process