ویژگیهای دستگاه تصفیه آب RO خانگی

دستگاه تصفیه خانگی

ویژگیهای دستگاه تصفیه آب RO خانگی:

 1) دستگاه تصفیه آب RO خانگی کمک می کند به رفع کامل سنگ کلیه و جلوگیری از آن

2) دستگاه تصفیه آب RO خانگی باعث حذف زنگ زدگی لوله ها از آب آشامیدنی می شود.

3) استفاده از دستگاه تصفیه آب RO خانگی باعث کاهش سختی و سنگینی آب به میزان 95 تا 99 درصد می شود.

4) استفاده از دستگاه تصفیه آب RO خانگی باعث حذف کامل کوچکترین میکروبها ( انگل ، ویروس ، قارچ ) و مواد شیمیایی مانند نیترات و سم آرسنیک با دقت 0001/0 میکرون از آب می شود.

5) با استفاده از دستگاه تصفیه آب RO خانگی مقدار تولید 200 لیتر آب تصفیه شده طبق استاندارد NSF در شبانه روز مختص آشامیدن در آشپزخانه و در صورت تمایل مصرف کننده ظرفیت تولید قابل افزایش طبق سفارش میباشد.

Household RO water purifier features:
1) Household RO water purifier helps to eliminate kidney stones and prevent its complete
2) Household RO water purifier removes rust from pipes used for drinking water.
3) Use Household RO water purifier to reduce the hardness and heaviness of water by 95 to 99 percent.
4) using RO water purifier home the complete removal of the smallest microbes (parasites, viruses, fungi) and chemicals such as nitrates and arsenic carefully 0001/0 microns of water.

5) to produce 200 liters of water per day, according to NSF standards for drinking in the kitchen (in the case of consumer sentiment increased production capacity of the order.)

Soft water, water treatment, water purifiers soft water, soft water by installing a water treatment system, water purification soft water, domestic water treatment in Tehran, Karaj, domestic water purifier, home water purifier soft water, water purification units Safe machine, Safe water, soft water by installing a water treatment system, water site Safe, Safe water company, the price of soft water, domestic water, domestic water treatment dealers in Karaj, reseller water purification soft water