قلیائیت آب

دستگاه تصفیه آب زیرسینکی اسمزمعکوس

از نظر شیمیایی ، قلیائیت آب نشانگر مقدار ظرفیت خنثی شدن آن به وسیله اسید می باشد . خنثی شدن آب به معنی رسیدن به PH آب به حدود 5/4 است.

قلیائیت آب های طبیعی به سبب وجود هیدروکسیدها ، کربنات ها و بی کربنات ها می باشد البته یون های دیگری مانند فسفات ها ، سیلیکات ها و بورات ها نیز می توانند موجب قلیائیت شوند ولی به دلیل غلظت بسیار کم آنها در مقایسه با یون های سری اول می توان از قلیائیت ناشی از آنها صرفه نظر کرد.

– اهمیت قلیائیت و رابطه آن با PH :

قلیائیت عامل موثر بر خوردگی و رسوب گذاری آب است . برای نمونه می توان گفت ، قلیائیت آب مورد استفاده در دیگ های بخار باید به اندازه کافی بالا باشد تا از خورده شدن دیواره دیگ ها جلوگیری شود همچنین قلیائیت نباید به حدی باشد که سبب انتقال مواد جامد به وسیله بخار شود و یا سبب شکنندگی قلیایی (Constic embri Hlement) شود و در دیواره دیگ ها ایجاد ترک نماید . قلیائیت با PH رابطه نزدیکی دارد به گونه ای که هر چه قلیائیت بیشتر باشد نشانگر بالاتر بودن غلظت هیدروکسیدها و کربنات ها است بنابراین PH بالاتر می رود و محلول قلیایی تر می شود.

Chemically, alkalinity indicates the capacity to neutralize the acid. PH neutral water means the water is about 5/4.
Natural alkalinity due to hydroxide, carbonate and bicarbonate ions are, of course, such as phosphates, silicates and borates can also cause alkalinity but because concentrations are very low compared to the number of ions Regardless of alkalinity can be derived from them.
– The importance of alkalinity and its relationship with PH:
Alkalinity factor influencing corrosion and fouling the water.Constic embri Hlement) and cracks in the walls of the pot. Alkalinity and PH relationship is such that the higher the concentration of hydroxide and carbonate alkalinity further indicates that the PH goes up and becomes more alkaline solution.

Elijah water, but Easy two-step water purification, water purification soft water, pure water, ionized water, water solubility, erosion and sedimentation, water boilers, silicate and borate and fragility alkaline, alkalinity, organic matter content, organic matter in the water, hydroxides and carbonates, organic carbon