نیترات چیست و چگونه عمل می کند

نیترات در آب و خطرات آن

فاضلاب های شهری، صنعتی، مواد دفعی حیوانی وگیاهی در شهرهای بزرگ که دارای نیتروژن آلی هستند به خاک دفع می شوند. دراثر فعالیت میکروارگانیزم های خاک نیتروژن آلی به یون آمونیوم NH)) تبدیل شده که به این پدیده Ammonifcation گفته می شود.

خاک توانائی نگهداری این ترکیب رادر خود دارد اما به مرور طی پدیده دیگری به نام Nitrificationبخشی از یون آمونیوم ابتدا به نیتریت(No) وسپس به نیترات تبدیل می شود لایه سطحی خاک قادر به حفظ ونگهداری این دو ترکیب نبوده ودر نتیجه نیتروت ونیترات به آبها ی زیر زمینی راه می یابند.

یکی از آنیون ها ی معدنی است که در نتیجه اکسید اسیون نیتروژن عنصری حا صل می شود. این ماده یکی از عنا صر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیا هان است ونقش مهمی رادر چرخه نیتروژن دارد، نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید وبنا براین در تمام محیط زیست یافت می شود.

ازآن جائی که نیترات در آب به صورت محلول وجود دارد روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند ازاین‌رو نیاز به آن دسته ازروش های تصفیه پیشرفته می باشد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند. از سوی دیگر چرخه نیترات سازی در شهرها یی که دفع نادرست فاضلاب از طریق چاه های جذبی انجام می شود همچنان ادامه دارد ومشکل تولید پیوسته نیترات وانتشارآن به آب های زیرزمینی راسبب می گردد.

دستگاه تصفیه آب water safe,
قیمت دستگاه تصفیه آب water safe,
نمایندگی دستگاه تصفیه آب water safe,
دستگاه تصفیه آب خانگی water safe,
دستگاه water safe,
دستگاه تصفیه water safe,

فروش دستگاه تصفیه آب واتر سیف
دستگاه تصفیه آب واتر سیف
قیمت دستگاه تصفیه آب واتر سیف
فروش دستگاه تصفیه آب واتر سیف
قیمت دستگاه تصفیه آب واتر سیف
فروش دستگاه تصفیه آب واتر سیف
دستگاه تصفیه آب خانگی واتر سیف
دستگاه تصفیه آب واتر سیف
دستگاه تصفیه آب خانگی water safe

One of the inorganic anion is thus oxidizes elemental nitrogen, however, will be connected.
This article is one of the elements necessary for protein synthesis plays an important role in the nitrogen cycle has been Plants,Glimpse of nitrate through natural oxidation of this can be found in the environment.

Municipal wastewater, industrial, animal fecal material that has a plant in large cities are organic nitrogen excreted into the soil. Due to the activity of microorganisms in soil organic nitrogen to ammonium ion NH)) has become a phenomenon called Ammonifcation. This combination has the ability to hold soil in But gradually the phenomenon called Nitrification of ammonium ion initially nitrite (No) and then converted to nitrate soil and thus not able to maintain the composition o underground waters Nytrvt Vnytrat on their way.

Since there where the nitrate in water solution
Conventional water treatment methods are not able to remove it Hence the need for advanced treatment methods are those that are able to reduce the dissolved contaminants.
The nitrification cycle in cities such as improper disposal of sewage Well done through absorption continues
Growers and continuous production of nitrate in groundwater Rasbb is spreading.

Water site Safe, Safe water companies, water treatment system sales Safe, soft water, domestic water treatment, household water treatment Tehran, Karaj water, home water treatment system in Karaj, Safe Water Purifier, soft water by installing a water treatment system, water site Safe, Safe water company, representing the Branch Household water treatment, water purification reseller soft water, water agencies in Tehran Safe

Household water treatment Karaj, Karaj water treatment, household water purifier water Saif, purifier water safe, water purifier water safe, domestic water purifier water safe, domestic water purifier in Karaj, Saif water home water purifier, purifier expensive water Saif, Saif water purifier, water site Saif, Saif water company, water purifier sales Saif water, water purifier sales Saif, Saif price of water water purifier, household water treatment dealers in Karaj, Saif water agencies in Tehran