رسوب زدایی رادیاتور خودرو

رسوب زدایی

میتره خورویی محلولی است که وظیفه از بین بردن رسوبات و همچنین جلوگیری از ایجاد رسوبات جدید در تمامی رادیاتورها و سیستم های خنک کننده ای که به نوعی با آب همراهند را برعهده دارد. وجود رسوبات آب عامل اصلی عدم کارایی رادیاتور و افزایش دمای موتور خودرو می باشد.به علت بالا بودن مخارج تعمیر و نگهداری با استفاده از محلول میتره پس ازچند ساعت رادیاتوروکوئیل بخاری خودروی شما مانند روز اول عاری ازهرگونه رسوب و گرفتگی می شود.از نتایج عملی میتره خودرویی می توان به افزایش بازدهی بخاری اتومبیل در فصول سرد و کاهش دمای موتوردرفصول گرم وجلوگیری ازجوش آوردن خودرو اشاره کرد.ماندگاری این محلول درون رادیاتور خودرو بیش از یکسال می باشد و پس از مصرف، نیاز شما را از آب های مخصوص رادیاتور بطور کامل مرتفع می نماید. میتره این محلول شگفت انگیز با محبوس کردن کلسیم و منیزیم (جلوگیری از تولید کربنیک اسید)، تولید یون های منفی و ایجاد الکترون دهی مغناطیسی باعث جلوگیری از خوردگی دررادیاتور و بخاری اتومبیل شما می شود.

Mytrh Khvrvyy solution which handles the removal of sediments as well as prevent the creation of new deposits on all radiators and cooling systems that are associated with water somehow is responsible. Water deposits is the main cause of inefficiency Radyatvrv increase the temperature of the engine.
Due to high costs of maintenance after a few hours Radyatvrvkvyyl Mytrh Azmhlvl using your car heater is like the first day without any fouling and clogging.
Mytrh practical Azntayj car can increase efficiency and reduce the temperature of the heater cool cars Mvtvrdrfsvl survey was warm soda prevent the car pointed Krd.mandgary this solution is Azyksal Radyatvrkhvdrv over and after eating, you need to completely remove the water for the radiator the.
Mytrh the soluble calcium and magnesium amazing locked (to prevent the production of carbonic acid), producing negative ions, electrons creating magnetic systems prevent corrosion and insulation Drradyatvr your car.Bkhar, for Gyr, hard silica, electronic anti-fouling system, water softener, magnetic water softener, magnetic water softener, softeners, softener resin, magnetic water softener, softener and anti-sedimentation, softening polyphosphate , softener package, anti Rsb, anti-fouling, anti-fouling water, anti-fouling, electronic, magnetic anti-fouling, anti-magnetic sediment, sediment control pills, anti-fouling prices of electronic devices, anti-fouling